พาณิชย์ตั้งสถาบัน New Economy Academy หวังปั้น SMEs ยุคใหม่เพื่อเศรษฐกิจในอนาคต

0
66

กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้ง New Economy Academy (NEA) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ เพื่อรองรับเศรษฐกิจในอนาคต มุ่งสร้าง SMEs ยุคใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยยกระดับการเข้าถึงองค์ความรู้ให้กระจายทั่วทั้งประเทศ สร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็งตั้งแต่ฐานรากเชื่อมไปสู่ตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลและการค้าออนไลน์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดตั้งสถาบัน NEA นี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมือที่เรามีกับทางอาลีบาบา กรุป ภายหลังจากที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้นำคณะผู้แทนไทยเยือนสำนักงานใหญ่ของอาลีบาบา และได้เรียนรู้โครงการที่เรียกว่า Rural Taobao ที่อาลีบาบาประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ในการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กมากๆ ในชุมชนอันห่างไกลในหลายมณฑลของจีน ให้ทำการค้าออนไลน์ได้โดยใช้เครื่องมือดิจิทัล และให้ความรู้เพื่อสร้างอาสาสมัครในชุมชนเป็นผู้ช่วยเกษตรกรอีกด้วย กระทรวงพาณิชย์จึงได้นำสิ่งนี้มาศึกษาต่อ และนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับทรัพยากรที่มีอยู่ของกระทรวงผนวกกับความร่วมมือกับพันธมิตรหลายหน่วยงาน จึงเป็นที่มาของ New Economy Academy (NEA) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ นอกจากนั้น ทางอาลีบาบา กรุป ก็จะนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคเชิงลึกการทำการค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันให้กับ SMEs ไทยอย่างครบวงจรเลยทีเดียว

“กระทรวงพาณิชย์มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างสถาบันที่เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้สามารถทำธุรกิจในเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลและการค้ารูปแบบใหม่ๆ ให้เกิดความได้เปรียบ สามารถแข่งขันได้กับ SMEs ทั่วโลก เพราะวันนี้สนามการแข่งขันทางธุรกิจเปิดกว้างอย่างไร้พรมแดนจริงๆ”

สำหรับแนวทางการดำเนินงาน จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก อันดับแรก คือ การก่อตั้งสถาบัน NEA ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้แก่ SMEs ได้เรียนรู้ พัฒนา และฝึกฝนทักษะอย่างจริงจัง นอกจากนี้ จะจัดตั้ง Call Center เพื่อเป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาแก่ SMEs ในเชิงลึก

ในด้านที่สอง ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเศรษฐกิจในอนาคต ประกอบด้วยหลักสูตรหลากหลายแบบและหลายระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของ SMEs แต่ละราย ตัวอย่างหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร New Economy ให้ความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์จากนโยบาย Thailand 4.0 SME 4.0 Digital Economy ฯลฯ หลักสูตร Fundamental Business ให้ความรู้เพื่อสร้างแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจยุคใหม่บนพื้นฐานของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี เน้นให้ความสำคัญต่อความต้องการของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการในยุคดิจิทัล ส่งเสริมการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และการขยายตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ หลักสูตรการทำการค้าออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การค้า E-Commerce ในรูปแบบ B2C/B2B การค้า Cross Border Trade E-Commerce การทำการตลาดออนไลน์ การค้าผ่าน Social Media การใช้ Logistics เพื่อดำเนินธุรกิจและลดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

ด้านสุดท้าย กระทรวงพาณิชย์ยังได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในการขยายสาขา NEA ให้ครอบคลุมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยเครือข่ายพันธมิตรครั้งนี้เรียกได้ว่า ผนึกกำลังทุกภาคส่วน อันได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ที่จะขยายสาขา NEA ไปยังศูนย์ Mini MOC 7 ภาค และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะขยายสาขา NEA ไปยังศูนย์ดิจิทัลชุมชน กระทรวงศึกษาธิการผ่านสถาบันการศึกษาต่างๆ ภาคเอกชน อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความรู้จะถูกกระจายไปอย่างทั่วถึงแม้จะอยู่ในชุมชน