พีไอเอ็ม ขยายหลักสูตร “นักบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์” พร้อมขับเคลื่อนระบบคมนาคมขนส่งในยุคThailand 4.0

0
184

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม ขานรับการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และการพัฒนาคน ตามกระบวนการพัฒนาประเทศภายใต้รูปแบบ ประเทศไทย 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ผสานกำลังเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสร้างหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการแห่งอนาคต จัดพิธีเปิดตัวคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง (The Faculty of Logistics and Transportation Management : LTM) หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2560

โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “อนาคตโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0” ซึ่งนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับพร้อมคณะผู้บริหารสถาบันฯ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์ ผู้บริหารประจำสำนัก สำนักอธิการบดี และรักษาการคณบดี คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง และเสวนาแบบเจาะลึก หัวข้อ “ทิศทางโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย” จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ โดย คุณนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ Managing Director บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คุณดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และคุณชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ DHL Express International LTD 

การจัดการโลจิสติกส์มีส่วนความสำคัญทั้งการขนส่งทางรถยนต์ ทางอากาศ ทางเรือหรือแม้แต่ระบบราง เพื่อตอบรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและการขับเคลื่อนให้ประเทศเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเคลื่อนย้ายทางกายภาพ การขนส่งสินค้า บริการ และผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม มีเป้าหมายในการสร้างคน ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนอันเป็นเอกลักษณ์ ที่เรียกกันว่า Work-based Education การสร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จึงขยายหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง (The Faculty of Logistics and Transportation Management : LTM) โดยแบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management) มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในเชิงลึก, วิชาเอกการจัดการการคมนาคมขนส่ง (Transportation Management) มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความชำนาญการณ์ในทุกช่องทางของการขนส่ง และ วิชาเอกการจัดการสถานีและพื้นที่ (Terminal and Estate Management) มุ่งเน้นเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและการบริหารพื้นที่ ในแขนงที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างของหลักสูตร ผสานการเรียนรู้คู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งชั้นเลิศของไทยและต่างชาติ ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกใน 26 ประเทศ  พร้อมเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการสร้าง “นักบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์” ที่ประกอบด้วยทักษะความเป็นนักคิดสามารถเชื่อมโยงต่างๆ ที่ทำให้การเคลื่อนย้ายทั้งคนและสิ่งของเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รวมถึงการจัดการทรัพยากรและบริหารพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ ด้วยการเรียนการสอนแนวใหม่โดยอาจารย์จะทำหน้าที่เป็น facilitator เปิดประเด็นการสนทนา และนำไปสู่ข้อสรุปให้เกิดการเรียนรู้ เป็นการสื่อสารสองร่วมกัน  จึงสร้าง Learning Hubเพื่อปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการกระบวนการนี้จะประกอบด้วย Flipped Class Room การสลับสับเปลี่ยนสถานที่การเรียนรู้ภาคทฤษฎีหรือเนื้อหาวิชาจากห้องเรียนหรือสถาบันการศึกษาเป็นที่บ้านแทน นักศึกษาจะต้องเข้าถึงเนื้อหาที่จะต้องเรียนรู้ก่อนมาเข้าห้อง และการใช้กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลองมาเสริมสร้างประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งซึ่งสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขามากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนตลอดจนเป็นผู้ประกอบการ

รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ผู้บริหารประจำสำนัก สำนักอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า โลจิสติกส์เป็นการเคลื่อนย้ายทางกายภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่จุดเล็กที่สุดก็คือภายในองค์กร ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค จนถึงระดับโลก เพราะฉนั้นการเคลื่อนย้ายทางกายจะต้องมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันอัตรากำลังคนด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งยังขาดกว่า 30,000 อัตราต่อปี คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง จึงสนับสนุนความต้องการด้านนี้ โดยสร้างคนที่เป็นทั้งนักคิด นักวิเคราะห์ นักประสานงานที่มีทักษะความเป็นผู้นำ เรียกได้ว่าคือข้อต่อเชิงยุทธศาสตร์ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองและการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นทำให้เกิดทักษะความคิดทางกลยุทธ์ มองโจทย์และปัญหาต่างๆ ได้และมองหาแนวทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง

        

นอกจากหลักสูตรที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ทำให้ผู้เรียนเป็นนักจัดการเชิงยุทธศาสตร์มืออาชีพแล้ว ความเป็น Networking University จะช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มีความพร้อมในการทำงานจริง ทางคณะฯจึงรุดหน้าหารือความร่วมมือในด้านต่างๆ เชื่อมโยงกับเครือข่ายพันธมิตร อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมผู้ขนส่งทางเรือ หรือบริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ว่าจะเป็นด้านแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การสนับสนุนสถานที่สำหรับการฝึกปฏิบัติงานกับนักศึกษา และสำหรับผู้ที่สนใจการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ต้องการทำงานในบรรยากาศที่ท้าทาย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 แล้ววันนี้!