ขบ.ขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ให้ความร่วมมือ “งด” ขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

กรมการขนส่งทางบกขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ให้ความร่วมมือ “งด” การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560) เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

0
132

 

กรมการขนส่งทางบกขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ให้ความร่วมมือ “งด” การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560) เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้เตรียมรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ด้วยการขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทั่วประเทศให้หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้า ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 เพื่อลดความแออัดในการเดินทางและช่วยลดโอกาสความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ได้ขอความร่วมมือไปยังองค์กรต่าง ๆ จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำมันแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งภาคตะวันออก สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ประกอบการรถเครน สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ชมรมรถบรรทุกจังหวัดลำปาง และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งงดการขนส่งสินค้าตลอดช่วงเทศกาลจนถึงวันสิ้นสุดการเดินทางของประชาชน
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลได้ประสานให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีปริมาณรถบนท้องถนนหนาแน่น และขอความร่วมมือไม่ให้จอดรถบริเวณไหล่ทาง เพื่อป้องกันอันตรายกรณีชนท้ายรถบรรทุกหรือรถพ่วง กรณีที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถขัดข้องจนจำเป็นต้องจอดรถไว้ในทางเดินรถหรือไหล่ทางในเวลากลางคืนต้องให้สัญญาณว่ามีรถจอด เพื่อให้ผู้ขับขี่อื่นสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลพอสมควร นอกจากนี้ ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้มงวดตรวจสอบพนักงานขับรถทุกคน “ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” ต้องไม่ใช้ความเร็วและมีชั่วโมงการทำงานเกินกว่ากฎหมายกำหนด โดยกรมการขนส่งทางบก ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้ความเร็ว และการกำกับดูแลพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ทั่วประเทศตลอดการเดินทาง หากพบพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ หรือกระทำผิดกฎหมาย จะพิจารณาลงโทษพนักงานขับรถ รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งต้องมีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดทั้งหมดด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและพนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรวจเซ็กสภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงการบรรทุกสินค้าจะต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สินค้าที่บรรทุกตกหล่น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนน