อินเทรน.!คนกรุงเลือกชำระภาษีออนไลน์ผ่านแอปฯ DLT Vehicle Tax ยอดทะลัก!

0
15

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคม 64 สถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีของกรมการขนส่งทางบก ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้บริการชำระภาษีจำนวนทั้งสิ้น 485,007 คัน ซึ่งมีแนวโน้มที่เจ้าของรถจะใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax มีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นถึง 9,887 คัน เนื่องจากเป็นช่องทางให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้

นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รองลงมาเป็นการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) มีผู้ใช้บริการจำนวน 90,484 คัน นอกจากนี้ มีการให้บริการชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จำนวน 290,851 คัน การให้บริการชำระภาษีผ่านทางเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th มีผู้ใช้บริการจำนวน 75,267 คัน การให้บริการชำระภาษีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) มีผู้ใช้บริการจำนวน 1,269 คัน และบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีผู้ใช้บริการจำนวน 14,995 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 902 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 1,352 คัน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถิติการชำระภาษีรถประจำปีที่ผ่านมา เจ้าของรถนิยมใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาช่องทางชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ให้รองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ทุกอายุการใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อยู่ที่ไหนก็ชำระภาษีได้ โดยรถที่ค้างชำระภาษีเกินกว่า 1 ปี หรือรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อนดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์

สำหรับรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันที ได้ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน สำหรับช่องทางชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี โดยสามารถเลือกให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ที่ติดตั้ง ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 เพื่อรับเครื่องหมายการเสียภาษีได้ทันที ส่วนรถจักรยานยนต์ รถที่ติดตั้งแก๊ส และรถที่ค้างชำระภาษีรถเกิน 3 ปี ที่ขณะนี้ยังไม่สามารถชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ