‘พีไอเอ็ม’ เติมเต็มทักษะแห่งอนาคตตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21

0
178

ทิศทางการศึกษาไทยได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความรู้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขทั้งกายและใจ รวมถึงสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แต่ในยุคศตวรรษที่ 21 สังคมโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จนทำให้โลกกลายเป็นโลกไร้พรมแดน ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคมอย่างเห็นได้ชัด

ด้วยบทบาทสำคัญที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพสู่สังคม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม จึงได้จัดตั้ง “สำนักการศึกษาทั่วไป” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร คิดอย่างเป็นระบบ สมเหตุสมผล มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม เห็นคุณค่าในตนเอง ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสาธารณะและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาในกระบวนการบูรณาการคนของรัฐบาล ซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1.กลุ่มวิชาภาษาไทย 2.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ 4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเหล่านี้จะถูกพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมากขึ้น

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทางด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิตไปพร้อมๆ กัน ภายใต้ปรัชญาของสำนักการศึกษาทั่วไปที่ว่า “วิชาศึกษาทั่วไปสร้างความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมโลก ที่มีทักษะการสื่อสารภาษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีกระบวนการคิด และมีจิตสาธารณะ” และพัฒนาบัณฑิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ “เรียนเป็น คิดเป็น ทำงานเป็น เน้นวัฒนธรรม และรักความถูกต้อง” ภายใต้แนวคิด “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” รวมถึงเพื่อตอบสนองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศ จึงต้องให้ความสำคัญกับภาษา วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักการจัดการวางแผนชีวิตที่ดี ที่สามารถบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสำเร็จโดยอาศัยหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างเป็นสุข

   

นอกจากการมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว สำนักการศึกษาทั่วไปยังมุ่งเน้นสร้างเครือข่ายทางด้านต่างๆ โดยให้เครือข่ายพันธมิตรเข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาผู้เรียน เน้นการสร้างและบูรณาการความรู้ทุกแขนงให้แก่ผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามแนวทางของการเป็น Networking University เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะของรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างสมบูรณ์แบบและสามารถตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมืออาชีพ