ธรรมะประสานสุข แนวทางสร้างความสำเร็จ จากเวที “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

0
163

ความสุขที่ได้จากภายนอกไม่นานก็จากไป ต้องนำธรรมะมาประสานสุข ไม่ใช่เพียงเพื่อตนเอง แต่เพื่อคนรอบข้าง

ในชีวิตคนเราเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติการทำชีวิตมีความสุขได้นั้นคือการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติความหมายของการใช้ชีวิตให้มีสุขของพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข .ชลบุรี ที่ได้บรรยายธรรมในหัวข้อธรรมะประสานสุขในเวทีเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ อาคารซีพีทาวเวอร์สีลม

พระอาจารย์กฤช ได้ตั้งคำถามญาติโยมที่มาร่วมฟังบรรยายว่า นิยามความสุขคืออะไร?” บางคนตอบว่า ความสุขคือการได้มีรอยยิ้ม บ้างก็ตอบว่า เป็นการได้มีเกียรติยศ ชื่อเสียง ซึ่งพระอาจารย์สรุปสั้นๆ ว่า แท้จริงนิยามความสุขคนเรามีร้อยแปดที่ญาติโยมได้ตอบมา ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “กามสุข” ซึ่งมีทั้งคุณและโทษ เพราะเป็นความสุขที่ได้จากภายนอก ไม่นานก็จากไป ดังนั้นจึงต้องนำธรรมะมาประสานสุข ไม่ใช่เพียงเพื่อตนเอง แต่เป็นการเพื่อทำให้คนรอบข้างมีความสุขด้วย และจะดียิ่งขึ้นหากมีโอกาสนำความรู้ไปช่วยพัฒนาประเทศ หรือไปช่วยแก้ปัญหาสังคม ด้วยเหตุนี้ การมุ่งหวังจะมี “กามสุข” ให้ชีวิตนั้นมีได้ แต่ต้องมีคุณธรรม ยึดหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ซึ่งเป็นหัวใจเศรษฐีควบคู่กันไปด้วย เพราะจะช่วยให้การดำรงชีวิตประสบความสำเร็จและเป็นที่สรรเสริญ

หัวใจเศรษฐี มีด้วยกัน 4 ประการ ดังนี้ ประการแรก อุ (อุฏฐานสัมปทา) หมายถึง ขยันหา ถ้าเราอยากจะรวย อยากจะมีก็ต้องขยันหาความรู้ หมั่นเพียร นอกจากหาความรู้แล้วยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ โดยเรียนรู้จากการทำงานไปผิดพลาดแม้เป็นปัญหา แต่หากแก้ไขด้วยปัญญา จะถือเป็นผลลัพธ์ใหม่ เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดประโยชน์ต่อการฝึกฝนพัฒนาตนเอง

ประการที่สอง อา (อารักขสัมปทา) หมายถึง รักษาให้ดี เมื่อทำแล้วได้ทรัพย์สมบัติ จงรู้จักใช้ รู้จักรักษาให้ดี และใช้อย่างรู้คุณค่า วิธีใช้ง่ายๆ คือให้แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกไว้เลี้ยงครอบครัว อีกสองส่วนเอาไว้ลงทุน ส่วนสุดท้ายให้เก็บไว้เผื่อฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย หรือเอาไปทำบุญ

ประการที่สาม กะ (กัลยาณมิตร) หมายถึง การมีมิตรที่ดี เพื่อนที่ส่งเสริมเรา ให้กำลังใจเรา และห้ามเมื่อเราคิดไม่ดี เพื่อนที่ดีจะช่วยเหลือเรามากกว่าที่เราร้องขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้เพื่อนที่ดี คือ เพื่อนที่ไม่เอาเราไปนินทาลับหลัง แต่จะชื่นชมหรือแม้กระทั่งได้ยินใครที่ว่าเราไม่ดี ก็จะแก้ไขแทนเรา ทั้งนี้ถ้าเราอยากได้เพื่อนที่ดี เราก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีด้วย

ส่วน ประการสุดท้าย สะ (สมชีวิตา) หมายถึง ชีวิตพอเพียง ซึ่งอาตมาอยากให้ลองนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้พอมี พอกิน ทำหน้าที่ให้ดีให้สมบูรณ์ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเอง ใช้จ่ายให้สมฐานะ สมชีวิตา เพียงแค่ลองนำคุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ ไปใช้เป็นธรรมประสานสุข ก็จะสามารถเป็นแนวทางให้ชีวิตสำเร็จได้อย่างมีความสุข และมีภูมิคุ้มกันชีวิต และสามารถนำหลักธรรมชาติ มาใช้ในการดำรงชีพ ด้วยวิธีที่ “ถูกใจ” หรือ “ถูกจริตกับจิตใจ” เพื่อให้หัวใจแจ่มใส เมื่อถูกใจแล้วพอมีเงิน สุขภาพกายดี มีบริวารที่ดี มีลาภยศสรรเสริญ แม้ไม่มากมายเพียงแค่พอมีพอใช้ก็จะพอใจในสิ่งที่มี พระอาจารย์กฤช กล่าวทิ้งท้าย

กว่า 20 ปี ที่โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมครบวงจร ที่ว่าครบวงจร ก็เพราะทุกวันศุกร์ จะมีให้สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา และเจริญปัญญาด้วยการฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทย ซึ่งแนวคิดการสานยอดธรรมะเพื่อประชาชนนั้น นายธานินทร์บูรณมานิตกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ซีพีออลล์ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น กล่าวว่า โครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ จะเป็นพื้นที่ธรรมะ ที่พนักงานและประชาชนทั่วไป ได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดปัญญาในการทำงานและมีความสุข อันเป็นแนวทางแห่งการร่วมกันสร้างบุญสู่การดำรงชีวิตของคนในสังคม นับเป็นกิจกรรมของบริษัทที่มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม – จริยธรรม

สำหรับผู้ที่สนใจข้อคิดดีๆ แบบนี้ของโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซึ่งเดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มาแล้วกว่า 20 ปี สามารถร่วมฟังธรรมบรรยายได้ที่ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม ทุกเที่ยงวันศุกร์ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.cpall.co.th