กทท.งัด4มาตรการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดท่าเรือแหลมฉบัง

0
24

กทท.งัด4มาตรการแก้ปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะถนนและหากพบจุดใดที่ชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ-พนักงานขับรถบรรทุก พร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้สู่การแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท.เปิดเผยหลังประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจราจรภายในเขต ทลฉ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องว่าจากการรับฟังปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ สามารถหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาการจราจรได้ ดังนี้

1.ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนการใช้งานระบบ Truck Queue (การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ทลฉ.) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้งานของระบบ รวมทั้ง ทลฉ. ยังสามารถนำข้อมูลปัญหาที่เกิดจากการใช้งานมาปรับปรุง แก้ไข ระบบให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วต่อการใช้งานของผู้ประกอบการขนส่ง

2.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกภาคส่วนให้ร่วมใช้งานระบบ Truck Queue เต็มรูปแบบ (100%) คาดการณ์ว่าจะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และภายหลังจะมีการออกระเบียบข้อบังคับการใช้งานระบบ Truck Queue

3.ทลฉ. ยินดีสนับสนุนพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อการให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว โดยจะมีการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่ของ ทลฉ. เพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรหนาแน่นภายใน ทลฉ.

4.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่าเทียบเรือให้บริหารจัดการด้านการจราจร โดยขอให้การบริการเสร็จสิ้นภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ทลฉ. จะต้องเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะถนนและหากพบจุดใดที่ชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว

ผู้อำนวยการ กทท. ยังกล่าวขอบคุณ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ที่แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของทุกภาคส่วน มิใช่เพื่อตนเอง แต่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และการร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อมีการแก้ไขปัญหาแล้ว จะเปลี่ยนเป็นคำขอบคุณ และเป็นการสร้างกำลังใจให้ทุกฝ่ายร่วมบริการให้ดีมากขึ้น และการประชุมครั้งนี้ต้องประสบความสำเร็จจากความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านอีกด้วย