อภ.ร่วมกับ สสจ.- อบจ.นครศรีฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

0
156

               องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช(สสจ.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(อบจ.)ลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข กรรมการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะประธานกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย, นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช(สสจ.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(อบจ.) ลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์และถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ ที่โรงพยาบาลเชียรใหญ่ และที่หมู่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ ในพื้นที่อำเภอปากพนัง ที่โรงพยาบาลปากพนัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางสระ หมู่ 9 ต.คลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                นพ.บุญชัย กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคใต้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน องค์การเภสัชกรรมได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยมีการมอบเงินให้กับนายกรัฐมนตรี ผ่านโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” ของรัฐบาล พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมอบยาและเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่หลายจังหวัด อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งมอบยาและเวชภัณฑ์ผ่านสาธารณสุขจังหวัด สื่อมวลชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

                 “กระทรวงสาธารณสุขและองค์การเภสัชกรรมมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเต็มกำลังความสามารถของบุคลากร และทรัพยากรที่องค์การเภสัชกรรมจะจัดสรรให้ได้อย่างรวดเร็ว และออกหน่วยให้บริการถึงพื้นที่โดยตรง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นอย่างทันต่อเหตุการณ์  ในส่วนของความช่วยเหลือด้านยารักษาโรคนั้นองค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการผลิต และจัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้องค์การฯดำเนินการไปแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับยาอย่างทั่วถึงต่อไป” นพ.บุญชัย กล่าว