KINGWELD มจธ. ศูนย์รับทดสอบและฝึกอบรมงานเชื่อมระดับต้นของไทย

0
1245

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)จัดตั้งศูนย์ KINGWELD ขึ้น เพื่อรองรับการทดสอบงานเชื่อมในภาคอุตสาหกรรม ด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยระดับต้นๆ ของประเทศ มีหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านงานเชื่อม และบุคลากรด้านตรวจสอบงานเชื่อม ขานรับนโยภาครัฐอุตสาหกรรม 4.0

งานเชื่อมเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่รอบตัวเราเกือบทั้งหมด เช่น งานโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างอาคารสูง โครงสร้างสะพาน รวมถึงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรมน้ำมัน แก๊ส ปิโตรเคมี เหล่านี้ล้วนจำเป็นที่จะต้องมีคุณภาพงานเชื่อมที่สูงมาก เพราะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตของผู้คนจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในสาขางานเชื่อม จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมงานเชื่อม หรือ KMUTT’S Welding Research and Consulting Center (KINGWELD) เพื่อให้บริการทดสอบงานเชื่อมในภาคอุตสาหกรรมด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยระดับต้นๆ ของประเทศ จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านงานเชื่อม และบุคลากรด้านตรวจสอบงานเชื่อม KINGWELD ทำหน้าที่เป็น Authorized Center สามารถทดสอบคุณภาพและฝึกอบรมช่างเชื่อม ออกใบรับรองคุณภาพช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล และใบอนุญาตตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด รวมถึงการให้บริการวิชาการ โดยให้คำปรึกษาด้านงานเชื่อมกับบริษัทในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมขนาดใหญ่ในประเทศ งานซ่อมบำรุง งานโครงสร้าง งานติดตั้ง รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในภายในโรงงาน นอกจากนี้งานวิจัยเกี่ยววิศวกรรมการเชื่อมได้ถูกนำไปใช้งานในวงการแพทย์ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ผ่าตัด ตะแกรงกัดนิ่ว  การเชื่อมด้วยเลเซอร์ (Laser Welding) เป็นต้น

รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมงานเชื่อม หรือ KMUTT’S Welding Research and Consulting Center (KINGWELD) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. กล่าวว่า วิชาชีพงานเชื่อม แบ่งเป็น วิศวกรงานเชื่อม (Welding Engineer) ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม ( Welding Inspector) ครูช่างเชื่อม (Welding Instructor) และช่างเชื่อม (Welder) งานสาขาเชื่อมเป็นสาขาวิชาชีพเดียวที่ผู้ที่ทำงานในทุกระดับต้องมีใบอนุญาตในการทำงานเชื่อม แม้แต่ช่างเชื่อมต้องสอบคุณภาพช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล หรือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นอกจากจะมีศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมงานเชื่อมแล้ว มจธ. ยังเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกที่เปิดสาขาวิศวกรรมการเชื่อม ระดับปริญญาโท มานานกว่า 16 ปี สอนโดยอาจารย์ที่จบเฉพาะด้านงานเชื่อมโดยตรงจากต่างประเทศ อีกทั้งมีผลงานวิจัยและพัฒนาด้านงานเชื่อมโดยตรง โดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเชื่อม ระดับปริญญาโท โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านวิศวกรรมการเชื่อม สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล มีความสามารถในการวิจัยและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม ยึดหลักผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการเชื่อมและการควบคุม ด้านการออกแบบงานเชื่อมและการจำลองแบบ ด้านโลหะวิทยางานเชื่อม และด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลายอีกด้วย ซึ่งมีความสำคัญมากต่อวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย