ธพว. จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย และ ม.เกษตรศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน SMEs คนตัวเล็ก

0
50

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมบูรณาการประสานความร่วมมือผ่าน “โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ SMEs” สานต่อนโยบายภาครัฐเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้  ผลักดันธุรกิจคนตัวเล็กให้เข้าถึงโอกาสการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือแล็บประชารัฐมาตรฐานสากลที่ผ่านการทดสอบความชำนาญห้องแล็บจากแล็บกลางสหภาพยุโรป (EURL) ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เชื่อมโยงสู่การขยายฐานการผลิตส่งออกสู่ตลาด AEC, CLMV  โดย ธพว. ประกาศพร้อมผลักดันลูกค้าธนาคารเข้าร่วมโครงการ 1,100 รายทั่วประเทศ เฟสแรกนำร่อง 200 ราย  หนุนคูปองการยกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์มูลค่า 5,000 บาท/ราย ฟรี!  ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME Development Bank

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า ธพว.พร้อมเดินหน้าสานต่อนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 10 S-Curve เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ได้รับการพัฒนาติดปีกความรู้ความสามารถเพิ่มศักยภาพปรับปรุงด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดสากลสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น  ซึ่งการบูรณาการความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้จะสะท้อนผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้ประกอบการคนตัวเล็กต่อเนื่องเชื่อมโยงไปถึงระบบเศรษฐกิจสินค้าและบริการมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย  ขณะนี้ธนาคารพร้อมผลักดันลูกค้าจากสาขาทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพัฒนาและสาขาพื้นที่มาแล้ว เพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,100 ราย นำร่องเฟสแรก 200 ราย โดยเฟสแรกนี้จะได้รับสิทธิพิเศษการสนับสนุนคูปองยกระดับมาตรฐานสินค้ามูลค่า 5,000 บาท/รายสำหรับผู้ประกอบการที่สินค้าไม่ผ่านมาตรฐานธนาคารจะส่งเข้าบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะก้าวเดินเคียงข้างไปพร้อมกัน ด้วยภารกิจเราคือธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการไทย

นายสุรชัย  กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการเซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า ด้วยการมุ่งสู่การเป็นแล็บประชารัฐในปัจจุบัน เซ็นทรัลแล็บไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออก SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในด้านการตรวจวิเคราะห์ด้วยห้องปฏิบัติการระดับสากล ISO/IEC 17025 อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในวงกว้าง เนื่องจากเป็นห้องปฏิบัติการเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความชำนาญด้านการตรวจปริมาณสารพิษปนเปื้อนในผักและผลไม้จากห้องปฏิบัติการสหภาพยุโรป (EURL) ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (2014-2016) ทั้งนี้เพื่อยกระดับสินค้าไทย ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นสินค้าปลอดภัยที่ผู้บริโภคเชื่อมั่น ต่อยอดการเพิ่มรายได้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย Thailand 4.0 ผ่านโครงการคูปองที่มอบให้กับผู้ประกอบการเพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์สินค้าในกลุ่มผักและผลไม้ กลุ่มอาหารดิบ กลุ่มอาหารแปรรูป กลุ่มเครื่องสำอาง น้ำบริโภค เครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท อาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มชา กาแฟ และอื่นๆ โดยหลังจากผ่านกระบวนการทางห้องปฏิบัติการแล้ว จะแสดงผลเป็นเอกสารรายงานผลการตรวจ ทั้งในรูปแบบข้อมูลวิชาการ และในรูปแบบที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ผศ.ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ  รักษาการแทนรองอธิบดี มก. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำหน้าที่สนับสนุนโดยมีบทบาทเป็นนักวิชาการให้คำปรึกษา (Consultant) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ให้พิจารณานำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการคุณภาพความปลอดภัยอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน หรือในกรณีที่มีมาตรฐานอยู่แล้วก็ เพิ่มระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล ทั้งนี้จะสนับสนุนส่งเสริมผ่านหลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรม เช่น in-house–training เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมสู่การรับรองระบบมาตรฐาน ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่เพียงแต่คณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาหารโดยตรง คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ยังรวมถึงคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุดิบอาหาร เช่น คณะประมง คณะเกษตรศาสตร์ และการวิเคราะห์เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เช่น คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

โดยการผนึกกำลังจาก 3 หน่วยงานครั้งนี้  เพื่อร่วมขับเคลื่อนการสนับสนุนและส่งเสริมเติมเต็ม SMEs คนตัวเล็กทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์  ยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นสู่ระดับสากล  กระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน รวมถึงการขยายฐานการตลาดออกสู่ตลาดกลุ่มเป้าหมาย อาทิ กลุ่มตลาด AEC , CLMV สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้าธพว. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357 หรือสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของธนาคารผ่านช่องทาง facebook.com/SMEDevelopmentBank