มจพ. วิทยาเขตระยอง รับรางวัลมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพ

0
394

ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และรับมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพสำหรับอาคารใหม่ “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

โดยรางวัลที่รับในครั้งนี้ คือ รางวัลฉลากระดับดีมาก ประเภทอาคาร : ชุมชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้แก่

  • รางวัลอาคารประหยัดพลังงานในระดับ “ฉลากดีมาก” ประเภทอาคาร : สถานศึกษา จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ (1) อาคารปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง (2) อาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี (3) อาคารศูนย์สัมมนาฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ มจพ. กรุงเทพฯ
  • รางวัลอาคารประหยัดพลังงานในระดับ “ฉลากดี” ประเภทอาคาร : สถานศึกษา จำนวน 1 อาคาร ได้แก่ (1) อาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง