EXIM BANK จับมือ ADB จัดอบรมความรู้เจ้าหน้าที่ Asian EXIM Banks แนวทางสนับสนุนโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0
50

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในกลุ่มประเทศเอเชีย ในการฝึกอบรมครั้งที่ 35 ของ Asian EXIM Banks Forum ภายใต้หัวข้อ Green Financing ซึ่ง EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เพื่อให้ความรู้ในการสนับสนุนด้านการเงิน ทั้งการให้สินเชื่อและตลาดพันธบัตร เพื่อสนับสนุนโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คนจาก 14 ประเทศ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้