กองกลาง มจพ. จัดบรรยายพิเศษ Green living “ชีวิตสีเขียว”

0
146

อาจารย์ ดร. รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวเปิดงานการบรรยายพิเศษ เรื่อง Green living “ชีวิตสีเขียว”พร้อมด้วยนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  ผู้อำนวยการ กลองกลาง ได้มอบนโยบายการพัฒนากองกลางสู่สำนักงานสีเขียว และประกาศนโยบายดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรรับทราบและถือเป็นปฏิบัติของกองกลาง  

สำหรับการบรรยายพิเศษ เรื่อง Green living “ชีวิตสีเขียว”  ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เป็นวิทยากร  วัตถุประสงค์การบรรยายพิเศษ Green living “ชีวิตสีเขียว”เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึก ห่วงใย รักษ์สิ่งแวดล้อม  สร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ประหยัดพลังงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนเป็นการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์กองกลาง สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป

นอกจากนี้แล้ว กองกลาง ยังร่วมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติช่วยลด

โลกร้อนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นผลงานของนายชาญชัย ช้างเผือก และนายพจน์ปกรณ์ เทียนมานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผลงานวิจัยตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติซึ่งเป็นผลงานที่ใช้งานได้จริง โดยบุคลากรกองกลางร่วมสนับสนุนตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติ เพราะสามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับลดโลกร้อนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการรีไซเคิลขวดพลาสติกที่พบเห็นอยู่ในองค์กร ที่บุคลากรกองกลางสามารถใช้บริการได้ อีกหนึ่งประสบการณ์ดี ๆ ที่ต้องกันช่วยแชร์ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกดูแลโลก  อนุรักษ์โลก  จะเป็นวิธีการลดขยะประเภทพลาสติกให้กับองค์กร การบรรยายพิเศษ เรื่อง Green living “ชีวิตสีเขียว” ได้รับความสนใจจากบุคลากรทุกท่านเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.