ทช.ลุยสร้างถนนสาย จ4-จ5 เชื่อมโครงข่ายคมนาคมตักศิลานคร คาดแล้วเสร็จ ต.ค.นี้

0
38

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 35 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในขั้นตอนของงานดินถมคันทาง งานชั้นรองพื้นทาง และระบบระบายน้ำ โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2565 นี้

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมให้สมบูรณ์ รองรับการพัฒนาเมืองและการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมือง แบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 163.191 ล้านบาท โดยลักษณะการก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ไหล่ทางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 2.50 เมตร และทางเท้ากว้างข้างละ 2.50 – 4.00 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง รวมระยะทาง 3.222 กิโลเมตร ซึ่งการก่อสร้างแบ่งออกได้ ดังนี้

– ถนนสาย จ4 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 0+000 บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุทธาเวช ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 1+415 เชื่อมถนนโยธาธิการและผังเมือง (ซอยซากุระ) ระยะทาง 1.415 กิโลเมตร

– ถนนสาย จ5 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 3+881 บริเวณถนนสายมหาสารคาม – อำเภอวาปีปทุม

(หน้าหมู่บ้านดีเฮ้าส์) ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 5+688 เชื่อมถนนสายมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด (ซอยข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย) ระยะทาง 1.807 กิโลเมตร

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ถนนสาย จ4 จะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ทล.208 กับถนนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนถนนสาย จ5 จะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ทล.2040 และ ทล.23 นอกจากนี้ถนนสายดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนหนาแน่นบริเวณถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ประชาชนสามารถสัญจร ขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป