“ทสภ.-ทอท.”สรุปผสด.ใช้บริการช่วงสงกรานต์กว่า 1.87 ล้านคน

0
54

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม สรุปจำนวนผู้โดยสารใช้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2562 มีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 1.87 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 7.18

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการ ทสภ. กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2562 มีผู้โดยสารมาใช้บริการ ทสภ. จำนวน 1,874,866 คน เฉลี่ยวันละ 187,487 คน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้โดยสารช่วงเดียวกันของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.18 แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1,533,096 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 341,770 คน มีเที่ยวบิน จำนวน 10,306 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 1,031 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.73 จากช่วงเดียวกันของปี 2561 แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 7,924 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 2,382 เที่ยวบิน โดยมีผู้โดยสารใช้บริการสูงสุดในวันที่ 12 เมษายน 2562 จำนวน 199,456 คน การให้บริการผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทสภ. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร 

ทั้งนี้ ทสภ. มีความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในทุกด้าน รวมถึงดำเนินงานตามนโยบายและค่านิยม ทอท. 5 ประการ ได้แก่ ให้ใจ มั่นใจ ร่วมใจ เปิดใจ และภูมิใจ โดยสิ่งที่ ทสภ. ให้ความสำคัญ คือ การร่วมใจในการบูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี