AWN ตั้งเงื่อนไขเกาะขบวนขอยืดหนี้คลื่น 900 MHz ยืนยันขอดูหลักเกณฑ์จัดสรรคลื่น 700 MHz ก่อน

0
65

จากกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขีดเส้นให้ผู้ประกอบการมือถือยื่นความจำนงในการขอผ่อนชำระเงินค่าประมูลคลื่น 900 MHz ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม ศกนี้พร้อมจะต้องรับคลื่นความถี่ 700 MHz เป็นการแลกเปลี่ยนนั้น

ล่าสุด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ในกลุ่มเอไอเอส ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงาน กสทช. เพื่อแจ้งความประสงค์ขอแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม โดยมีเงื่อนไขจะขอรอการพิจารณาหลักเกณฑ์ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่ชัดเจนจาก กสทช. อีกครั้ง

ทั้งนี้ นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร กล่าวว่า การพิจารณาเพื่อรับคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz นั้น จำเป็นต้องศึกษาอย่างรอบคอบ ทั้งเรื่องราคาและความพร้อมในการนำคลื่นมาใช้  โดยในภาพรวมราคาของคลื่น 700 MHz  ตามที่มีการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 26,000 ล้านบาทนั้น ยังเป็นราคาที่สูงมากเกินไป ซึ่งยังไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในปัจจุบัน เนื่องจากหากนำมาให้บริการ 5G ก็ยังไม่มี Business Use Case ที่แท้จริงเกิดขึ้น หลายประเทศที่เร่งผลักดันให้มี 5G รัฐบาลก็มอบคลื่นความถี่ให้ผู้ประกอบการ โดยไม่คิดมูลค่า

“การตั้งราคาคลื่น 700 MHz นี้ ไม่สามารถเทียบกับราคาคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz ที่เคยประมูลไปก่อนหน้านี้ได้ เนื่องจากคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz เป็นคลื่นที่มีฐานลูกค้าใช้งานอยู่แล้ว ทำให้สามารถหารายได้มาชดเชยค่าคลื่นความถี่ได้ทันที ขณะที่คลื่น 700 MHz ซึ่ง กสทช. จะนำมาจัดสรรให้นี้ ยังเป็นคลื่นใหม่ที่ไม่มีฐานลูกค้าใช้งานอยู่เลย ประการสำคัญ อุปกรณ์เครื่องรองรับ หรือ Device สำหรับลูกค้าที่สามารถรองรับคลื่นนี้ ก็ยังมีอยู่จำนวนน้อยและราคาแพง จึงไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนโครงข่ายคลื่น 700 MHz ในปัจจุบัน  ดังนั้นบริษัทจึงต้องพิจารณาหลักการ ราคาและเงื่อนไขที่ชัดเจน จาก กสทช. อีกครั้งก่อน โดยขณะนี้ได้ให้บริษัทที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนครั้งนี้แล้ว”