ครม.แต่งตั้ง “สราวุธ ทรงศิวิไล” อธิบดีกรมรางคนแรก

0
192

พ.อ.หญิง ทักษดา ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 พ.ค. มีมติอนุมัติ แต่งตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคนแรกของไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายสราวุธ ทรงศิวิไล สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มงานในกรมทางหลวงตั้งแต่ปี 2529 โดยตำแหน่งสูงสุดคือรองอธิบดีกรมทางหลวง ก่อนจะย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง คมนาคม เมื่อปี 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสนข.เมื่อปี 2561 

สำหรับกรมการขนส่งทางรางนั้น ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่18) พ.ศ.2562 (จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2562 ต่อมาได้มีการออกประกาศ กฎกระทรวง 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. … ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สนข. กระทรวงคมนาคม พ.ศ. …

โดยกรมรางฯ ยังต้องรอพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ… ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง ที่เป็นเครื่องมือให้กรมรางฯ ในการ การกำกับดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยการกำกับการประกอบกิจการทางราง