โครโกงบอกด้วยนะ! รฟท.ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต

0
78

รฟท.จัดกิจกรรม “ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น” ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริต “SRT Zero Toterance” ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริต “SRT Zero Toterance” ของการรถไฟแห่งประเทศไทยครั้งนี้ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการบริหารงานที่สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กร โดยได้มีการเปิดพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อให้พนักงานการรถไฟฯ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียกับการรถไฟฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกล่าวคําปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) รวมถึงยังได้มีการจัดกิจกรรมระหว่างพนักงานรถไฟกับประชาชน เพื่อร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ส่งเสริมแนวคิดการทํางานที่สุจริต มีคุณธรรม นำไปสู่การสร้างเสริมวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กรอีกด้วย

“การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต SRT Zero Tolerance ถือได้ว่ามีความสำคัญและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มุ่งมั่นในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยได้บรรจุเรื่องนี้ให้อยู่ในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 รวมถึงยังกำหนดให้เป็นวาระสำคัญอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ที่มุ่งการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้การแก้ปัญหาการทุจริตเกิดความต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม”

นายกุลิศกล่าวทิ้งท้ายว่า ที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดจนยังได้เสริมสร้างคุณธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาและความเลวร้ายของการคอร์รัปชั่น เพื่อนำไปสู่การร่วมมือในการขจัดการปัญหาทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย