ขนส่งฯขยายให้บริการ“เลื่อนล้อต่อภาษี” ใน 65 จังหวัด ตั้งเป้าครอบคลุมทั่วประเทศในปี 62

0
173

ขนส่งฯ ขยายการให้บริการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ใน 65 จังหวัด ตั้งเป้าครอบคลุมสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศในปี 62 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการประชาชน อำนวยความสะดวกให้บริการชำระภาษีรถโดยไม่ต้องลงจากรถ 

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านทะเบียนและภาษีรถ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยในปี 2562 กรมฯได้ดำเนินการโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรับชำระภาษีรถผ่านช่องทางการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) เพื่อการขยายการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดจำนวน 64 แห่งที่ยังไม่มีบริการ และเพิ่มช่องบริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจำนวน 1 ช่องบริการ จากเดิมมีให้บริการจำนวน 17 แห่ง (ส่วนกลาง ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จำนวน 5 แห่ง และส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี ระยอง ตราด สระบุรี) ปัจจุบันเปิดให้บริการเพิ่มเติมแล้วจำนวน 34 แห่ง และอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน 31 แห่ง โดยจะสามารถเปิดให้บริการครบทุกแห่งภายในเดือนกันยายน 2562 นี้

ทั้งนี้ บริการผ่านช่องทางเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) เป็นบริการทางเลือกสำหรับประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีให้มีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถและไม่ต้องลงจากรถ สามารถขับรถเข้าไปในช่องเลื่อนล้อแล้วชำระภาษีได้ทันทีแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one stop service) โดยจะให้บริการรับชำระภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ), รถจักรยานยนต์ และรถที่ใช้ก๊าซ LPG หรือ CNG เป็นเชื้อเพลิง โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน และไม่จำกัดพื้นที่ไม่ว่ารถนั้นจะจดทะเบียนที่จังหวัดใดก็ตาม หากเตรียมเอกสารครบถ้วน ใช้ระยะเวลาดำเนินการเริ่มนับตั้งแต่รับคำขอ ไม่เกิน 2 นาทีต่อคัน ไม่รวมระยะเวลาคอย 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเลือกใช้บริการชำระภาษีรถผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามความต้องการ อาทิ บริการที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้า ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 14 แห่ง และห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการในส่วนภูมิภาคอีก 50 แห่ง ศูนย์บริการร่วม G-point (เซ็นทรัลเวิร์ล, เซ็นทรัลศาลายา, เซ็นทรัล เวสต์เกต) ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน และร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นบริการ 24 ชั่วโมง ที่ทำการไปรษณีย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) หรือบริการผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้ทางไปรษณีย์

กรมการขนส่งทางบกยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนไดอย่างรวดเร็ว มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชนกับประชาชนโดยตรง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด