เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยเป็นแกนนำบริจาคโลหิต

0
58

นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมนายยุทธชัย คงสมมาตร ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  หัวหน้าส่วนราชการ เปิดกิจกรรมการอบรม ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562 ณ  โรงแรมกรีนโฮเทลรีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 จนถึงปี พ.ศ.2561  รวม 19 ปี มีสถานศึกษาเข้าร่วม 3,376 แห่ง ครูและนักเรียนผ่านการอบรมจำนวน 30,541 คน โดยแนวคิดนายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและพาณิชยการ เป็นเยาวชนทีมีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตอาสา รู้จักการเป็นผู้ให้ โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริจากโลหิต เป็นผู้นำประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคโลหิตแก่บุคคลที่อยู่ใกล้ตัว

สำหรับปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมทำดี ทำง่าย ให้เลือด ในพื้นที่ 12 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น พิษณุโลก ลำปาง เชียงใหม่ นครสวรรค์ สงขลา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช  โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโลหิต การบริจาคโลหิต จากสื่อวิดีทัศน์ นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์โลหิตจริง การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง และการฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

สำหรับจังหวัดขอนแก่น มีครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมกว่า 250 คน จากสถานศึกษาทั้งหมด  40 แห่ง โดยนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวเน้นย้ำให้เยาวชนตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้จากวิทยากรอย่างตั้งใจ เพื่อนำไปรณรงค์เชิญชวนเพื่อน ครอบครัว ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมาบริจาคโลหิต เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่เกิดขึ้นเป็นประจำ พร้อมกับเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าอายุครบ 70 ปี และมีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และขอบคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนให้เก่ง ดี มีจิตอาสา และมีคุณธรรมต่อไปในภายภาคหน้า