ทกท. จัดเสวนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ 4.0 ลดต้นทุนเพิ่มกำไร

0
78

เรือเอก รุจน์ สุขปรีดี รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) เป็นประธานเปิดการเสวนาในหัวข้อ “ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ยุค 4.0 บริหารต้นทุนอย่างไร เพิ่มผลกำไรทันที” โดยมี ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าส่งออก กรรมการบริหารสาย SUPPLY CHAIN บมจ. สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ รองคณะบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย นายเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายวิศวกรรม  และเรือโท ภัทรวุฒิ กนกวรรณากร นายช่างกลท่าเรือกรุงเทพ ร่วมเสวนา โดยมี นางสาว จีรนันท์ ต่วนนุช ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ ทกท. เป็นผู้ดำเนินรายการ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ” โดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ฯ โดยมีผู้แทนสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ผู้บริหารและพนักงาน กทท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้อง Sathorn 1 โรงแรม อนันตรา สาธร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

การเสวนาดังกล่าว ได้กล่าวถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการของ ทกท. การนำ ICT มาเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และการสร้างรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศไทย การปรับตัวด้านกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process & System) และการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับกระบวนการทำงานในปัจจุบัน ซึ่ง กทท. เตรียมนำระบบ Port Community System Transformation (PCS) มาใช้งาน โดยเตรียมศึกษาและออกแบบ e-Logistics Platform ให้มีความเหมาะสมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดต้นทุนลดขั้นตอนการทำงานในการประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจบริการโลจิสติกส์ และพัฒนากระบวนการทำงานของ กทท. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลมาพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของท่าเรือกรุงเทพอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการดำเนินงานของ กทท.