กทท.สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์พระราชา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
57

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กทท. ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา กทท. จิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมกับพันธมิตรที่ดำเนินการด้านการขนส่งทางน้ำ ประกอบด้วยกรมศุลกากร บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด และสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยกว่า 100 คน ร่วมดำเนินโครงการสร้างฝายตามศาสตร์พระราชา และทำพิธีส่งมอบฝายเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “ฅน…เก็บน้ำให้แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสนับสนุนการสร้างฝายจำนวน 11 ฝาย ณ อ.เกาะคา จ.ลำปาง อ.เมือง อ.พิชัย และ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ รวมเป็นเงินจำนวน 1,220,000 บาท โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบฝายฯ พร้อมด้วยนายอำเภอเกาะคา กำนันตำบลนาแส่ง ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ประมาณ 150 คน เข้าร่วมพิธีฯ ณ จุดสร้างฝายบ้านหาดปู่ด้าย ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

นอกจากนี้ ผู้บริหาร พร้อมด้วยจิตอาสา กทท. จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้เดินทางไปร่วมสร้างฝายในโครงการ “ฅน..เก็บน้ำให้แผ่นดิน” โดยมี ร้อยเอก บุญสม จั่นเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างฝายตามศาสตร์พระราชา นายอำเภอพิชัย ผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ พระสงฆ์จากวัดนาอิน คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมสร้างฝายฯ ณ จุดสร้างฝาย ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

โครงการ “ฅน..เก็บน้ำให้แผ่นดิน” เป็นโครงการที่ กทท. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดที่ว่า กทท. เปรียบเสมือนคนปลายน้ำที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยาในการประกอบธุรกิจมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน กทท. จึงเล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ต้นน้ำ และตั้งใจที่จะแสดงความรับผิดชอบของคนปลายน้ำที่มีต่อคนต้นน้ำ โดยการสืบสานและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างฝายตามศาสตร์พระราชา และสร้างพันธมิตรจิตอาสาจากทุกภาคส่วนมาร่วมดำเนินโครงการในพื้นที่ 10 จังหวัดทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นต้นน้ำเจ้าพระยา โดยได้เริ่มสนับสนุนการสร้างฝายครั้งแรกในปี 2559 ที่ อ.ลับแล        จ.อุตรดิตถ์ ปี 2560 ที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน อ.ทองแสนขัน และ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ปี 2561 ที่ อ.ลอง จ.แพร่ และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยฝายเหล่านี้จะช่วยเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ไฟป่า ดินโคลนถล่ม ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและระบบนิเวศให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังช่วยพลิกฟื้นชีวิตให้แก่ชาวบ้าน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีกลับคืนสู่คนในพื้นที่ สมดังพระราชดำรัส “สร้างฝายได้มากกว่าน้ำ”ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างแท้จริง