NSI นำสินประกันภัยส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding

0
8

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการNSI นำสินประกันภัย มอบเงินสนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์Coding และสื่อการสอน DLIT

ทั้งนี้ เป็นนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนของเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยรอบ ตามแนวนโยบาย CSR ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาของบริษัทฯจัดมอบที่ห้องสมุดโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส โดยมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมรับมอบเมื่อเร็วๆ นี้