ทช.นำเครื่องจักรตรวจควันดำตามมาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5

0
13

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทเลย นำเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานเข้าตรวจวัดค่าไอเสีย (ควันดำ) เพื่อตรวจสอบและป้องกันการเกิดเขม่าควัน ฝุ่นละออง อันก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ PM 2.5 โดยมีเครื่องจักรกล และยานพาหนะเข้ารับการตรวจสอบทั้งสิ้นรวม 43 คัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย นำเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจและวัดค่า ซึ่งการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์ค่ามาตรฐาน 80%  ของเครื่องจักรทั้งหมด

สำหรับในส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ทำการส่งเข้าศูนย์ตรวจเช็ค ซ่อม บำรุงรักษา และนำกลับมาตรวจใหม่ในรอบถัดไป นอกจากนี้ ขทช.เลย ได้จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องจักร เพื่อให้การบำรุงรักษามีความถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรกลเป็นประจำ

ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินงานตามมาตรการอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ที่ห่วงใยประชาชน และให้ความสำคัญกับเรื่องฝุ่นละออง ที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต เพื่อรณรงค์ลดและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ที่ให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา เครื่องจักร ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และให้ปฏิบัติตามมาตรการลดมลพิษทางอากาศของเครื่องจักรกลและยานพาหนะตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบทอย่างเคร่งครัด