บางจากฯคว้ารางวัลองค์กรคาร์บอนต่ำ ประเภทยอดเยี่ยมจาก อบก.

0
27

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน พร้อมรับรางวัลองค์กรคาร์บอนต่ำ ประเภทยอดเยี่ยม ในงานสัมมนาแนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน และประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) รูปแบบออนไลน์ เมื่อเร็วๆ นี้

โดยปีนี้เป็นปีแรก ที่บางจากฯ ได้รับการพิจารณาเข้ารับการประเมินจากข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานความยั่งยืน เว็บไซต์ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารและทีมงาน แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มีการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจสีเขียวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน เป็นผู้ก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ (carbon neutral) ในปี ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ. 2050 จากการปรับปรุงประสิทธิภาพต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้การปล่อย emission ลดลงได้ 30% ในปี 2030 และใช้กลไกอื่นๆ มาช่วย เช่นการลงทุนในธุรกิจพลังงานสีเขียวและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตสำหรับสัดส่วนที่เหลือ

ทั้งนี้ บางจากฯ เป็น 1 ใน 14 องค์กรที่ได้รับการจัดอันดับรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน จากการประเมินผลของ อบก. ที่พิจารณาการให้รางวัลจากหลักธรรมาภิบาล รายงานความยั่งยืน ขนาดธุรกิจ ตามเกณฑ์ชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เป็นต้น นับเป็นเกียรติประวัติในการเป็นองค์กรธุรกิจต้นแบบ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรอื่นในยุค Low Carbon ที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางสู่ความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมภารกิจสำคัญยิ่งในการร่วมดูแลอุณหภูมิของโลก การลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ