งานงอกอีกแล้ว!?ท.4 ไม่พอยังต้องมีหนังสือรับรองฯจากกรมขนส่งฯควบคู่ด้วย ดีเดย์1ม.ค.65

0
294

สิงห์รถบรรทุกสายวัตถุอันตรายโปรดทราบ!ตั้งแต่ 1 ม.ค.65เป็นต้นไปแค่มีใบขับขี่ท.4เสมือนพกอาวุธคู่กายบนวิถีชีวิตหลังพวงมาลัยยังไม่อุ่นใจที่เพียงพอแล้ว ยังต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมขับรถวัตถุอันตราย หรือบัตร ADR Driver Training Certificate จากกรมขนส่งฯใช้ควบคู่ไปด้วยถึงจะอุ่นใจใช่เลย ทั้งนี้ เป็นข้อกำหนดมาตรฐานสากลจากกรมขนส่งฯที่มุ่งหวังให้ผู้ขับขี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติวัตถุอันตราย แนวทางระงับความเสี่ยงและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายเมื่อเกิดการรั่วไหล สู่การยกระดับความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของไทย

โดยวันก่อน(21ธ.ค.64)ท่านอธิบดีกรมขนส่งฯ“จิรุตม์ วิศาลจิตร”ระบุถึงวัตถุประสงค์ข้อกำหนดนี้ว่าการขนส่งวัตถุอันตรายในไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและการเติบโตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งเชื้อเพลิงที่จำเป็นต้องมีการขนส่งไปทั่วทั้งประเทศเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานของประชาชน หากระหว่างการขนส่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็อาจเป็นสาเหตุความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้าทั่วไป

การที่ผู้ขับขี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย รวมไปถึงแนวทางวิธีการในการระงับความเสี่ยงและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายเมื่อเกิดการรั่วไหล จึงเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น กรมฯจึงได้ดำเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าอันตรายที่ประเทศไทยเป็นภาคี

กำหนดให้ผู้ขับรถบรรทุกสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายทั้ง 9 ประเภท (ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด, ประเภทที่ 2 ก๊าซ, ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ, ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ, ประเภทที่ 5 สารออกซิไดส์, ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ, ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี, ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน และประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด) ต้องมีหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย ควบคู่กับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ซึ่งการจะได้รับหนังสือรับรองฯต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากหน่วยงานที่กรมฯมอบหมาย

โดยมีหลักสูตรอบรมจำนวน 4 หลักสูตรด้วยกัน ดังนี้

-หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้ขับรถขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทุกประเภท ต้องผ่านการอบรมและทดสอบในหลักสูตรขั้นพื้นฐานทุกคน

-และหลักสูตรพิเศษ จำนวน 3 หลักสูตร สำหรับผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ขับรถวัตถุอันตรายประเภทที่ต้องการความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม ประกอบด้วย หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์, หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด และหลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี

นอกจากนี้ หนังสือรับรองฯนี้มีลักษณะเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดขนาดเดียวกับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถเพื่อสะดวกต่อการพกพามีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.65 เป็นต้นไป ผู้มีใบขับท.4 ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรอบรมที่กรมฯกำหนดตามประเภทและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตราย

อีกทั้งกรมฯยังกำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายต้องตระหนักและไม่ยินยอมให้พนักงานขับรถซึ่งไม่มีใบขับขี่ท.4 และหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด รวมถึงต้องมีเอกสารการขนส่งอยู่ในรถตลอดการขนส่งอีกด้วย

เป็นที่ทราบกันในแวดวงสิงห์รถบรรทุกสายวัตถุอันตรายค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าสายอื่นๆ ไหนต้องมีใบขับขี่ท.4ที่กว่าจะได้มายากเย็นเลือดตาแทบกระเด็น ไหนจะบัตรจากกรมธุรกิจพลังงาน และไหนจะล่าสุดบัตร ADR นี่เพิ่มงานงอกไปอีกดอกหนึ่งก็เหนื่อยใจแทนชีวิตหลังพวงมาลัยอย่างพวกเขาเหมือนกัน

….ทราบแล้วเปลี่ยนละกันครับพี่น้องสิงห์รถบรรทุกสายวัตถุอันตรายทั้งหลาย!และขอเป็นกำลังใจกับการตะบันชีวิตหลังพวงมาลัยบนความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่สูงลิ่ว สู้ๆครับพี่น้อง!

:ลมใต้ปีก