ขนส่งฯรับลูกหั่นค่าควันดำใหม่ไม่เกิน30% เตรียมบังคับใช้ด่านฯทั่วประเทศ 13 เม.ย.นี้

0
35

ขนส่งฯเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมฯปรับเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำมาตรฐานเดียวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเดิมไม่เกิน 45% เหลือ 30%เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เตรียมบังคับใช้ 13 เม.ย.65นี้เป็นต้นไป

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีการประชุมรับฟัง ความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. …. เพื่อสร้างความเข้าใจการปรับเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ โดยมีกรมควบคุมมลพิษ ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า สถานตรวจสภาพรถ และบริษัทผู้ผลิตรถ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการบังคับใช้ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชั่น Zoom Online

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า เหตุผลในการยกร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ แก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทรถยนต์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อให้การตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการขนส่งทางบก จึงได้ดำเนินการยก (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ….  แทนประกาศกรมการขนส่งทางบกฉบับเดิม

ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การปรับเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จากเดิมค่าควันดำสูงสุดไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าควันดำสูงสุดไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบกระดาษกรอง และเมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสง จากเดิมค่าควันดำสูงสุดไม่เกิน 45 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าควันดำสูงสุดไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคบใช้วันที่ 13 เมษายน 2565 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำนี้ จะนำมาใช้กับการตรวจควันดำทั้งการตรวจสภาพรถ ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) และการตรวจควันดำบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงการปรับเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำ และให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อปัญหาควันดำที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ อันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยการลดสาเหตุการเกิดมลพิษ จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์