ทช.ขานรับมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 คุมเข้มค่าควันดำยานพาหนะ-เครื่องจักรกลปฏิบัติงาน

0
17

ทช.ขานรับมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายรมว.คมนาคม คุมเข้มตรวจวัดค่าควันดำยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงาน ร่วมบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการร่วมบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศหรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของภาคคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากมาตรการควบคุมฝุ่นละอองภายในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้าง ยังมีการกำหนดมาตรการลดมลพิษทางอากาศของเครื่องจักรกลและยานพาหนะในสังกัด สำหรับให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝุ่นละอองในปัจจุบันและช่วยในด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ทช.จึงได้มอบหมายให้สำนักเครื่องกลและสื่อสาร นำเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้ารับการตรวจสอบค่าควันดำ ณ อาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกล กรมทางหลวงชนบท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามตรวจสอบค่าควันดำให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยเรื่องกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กำหนดให้ยานพาหนะต้องมีค่าควันไอเสียเมื่อวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสงไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ 45 ซึ่งจากการตรวจสอบเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 51 คัน พบว่าผ่านเกณฑ์ตามค่ามาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนดทั้งหมด

ทั้งนี้ ทช.ได้มอบหมายให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงคมนาคม โดยประสานขอความอนุเคราะห์สำนักงานขนส่งจังหวัด กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่าควันดำเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ซึ่งหากตรวจพบเครื่องจักรหรือยานพาหนะใดมีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ให้หยุดใช้งานทันทีและเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง PM 2.5 ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระยะยาว