ทล.เร่งขยายสาย 202 เมืองบั้งไฟโก้ยโสธร-อำนาจฯ คืบหน้า 95 % แล้วเสร็จเม.ย.นี้

0
41

ทล.เร่งขยายสาย 202 ช่วง จ.ยโสธร – บ.น้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ ยกระดับถนนปลอดภัย กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เชื่อมเส้นทางกลุ่มจังหวัดอีสานสู่ประตูการค้าอินโดจีน คืบหน้า 95 %  แล้วเสร็จเมษายน 2565

นายสราวุธ ทรงศิวิไล  อธิบดีกรมทางหลวง  เปิดเผยว่า  ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ได้มอบให้กรมทางหลวงขับเคลื่อนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและเสริมศักยภาพกระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเร่งให้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 202 สาย ยโสธร – อำนาจเจริญ ตอน ยโสธร – บ.น้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ ระยะทาง 32.79 กิโลเมตรให้แล้วเสร็จในปี 2565 รองรับการเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ตามแนวคิด การเป็นฐานการผลิตของประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประตูเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กรมทางหลวง  โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 จึงเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าวระหว่าง กม. 267+630 -กม.300+423 ระยะทางรวม 32.78  กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร สิ้นสุดที่ บ.น้ำปลีก ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.267+630-กม.283+980  ระยะทาง 16.35 กิโลเมตร และตอนที่ 2 ระหว่าง กม.283+980-กม.300+423 ระยะทางรวม 16.43 กิโลเมตร โดยขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) คันทางเดิม 10 เมตร ขยายเป็น 24.10 เมตร ผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร  ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบเป็นราวหรือกําแพงกั้น (Barrier Median)  รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองอีก 9  แห่ง  และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 45  แห่ง  พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณรวม 1,271 ล้านบาท  ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 95 %  คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เมษายน ปี 2565  โดยกรมทางหลวงเปิดให้บริการบางส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไปแล้วระยะทาง 16.35  กิโลเมตร 

ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ–เขมราฐ เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวตะวันตก-ตะวันออก  มีระยะทางตลอดทั้งสาย 392.32 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสายสำคัญผ่านจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี  มีพื้นที่ติดกับ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา มีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนรวม 9 แห่ง ส่งผลให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอินโดจีน

หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับความปลอดภัยในการเดินทาง แก้ไขปัญหาการจราจร เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  สนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน  ช่วยกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม