“บินไทย”ปลื้ม!ผลประกอบการปี64พลิกกำไรกว่า5.5หมื่นล้าน

0
21

“บินไทย”เผยผลประกอบการปี 64 มีรายได้รวม 81,525 ล้านบาท ชี้ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้-องค์กร-ค่าตอบแทนบุคลากร และกำไรจากการขายเงินลงทุนและทรัพย์สิน พลิกมีกำไร 55,113 ล้านบาทจากปี 63 ขาดทุนสุทธิ 141,180 ล้านบาท

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า บริษัทฯขอนำส่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค.2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมคำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2564 ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว มีรายได้รวมทั้งสิ้น 23,747 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 24,684 ล้านบาท (51%) สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง 24,599 ล้านบาท (59.9%) รายได้จากการบริการอื่นๆ ลดลง 1,545 ล้านบาท (23.29) เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศทั้งของประเทศไทยและประเทศต่างๆแต่มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 1,460 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้รายได้ที่เกิดจากข้อตกลงระงับข้อพิพาทเรียกร้องค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการชำรุดของเครื่องยนต์

นายชาย ระบุต่อว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 43,449 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 40,396 ล้านบาท (48.2%) เนื่องจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิตและ/หรือปริมาณการขนส่งลดลง และมีการดำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายตามแผนฟื้นฟูกิจการ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปจากการที่ไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 19,702 ล้านบาท แต่ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 15,712 ล้านบาท (44.4%) นอกจากนั้นยังมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 9,490 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,704 ล้านบาท (22.2%)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว-สุทธิ เป็นรายได้รวม 81,525 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ การปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากร และกำไรจากการขายเงินลงทุนและทรัพย์สิน