ขนส่งฯเผยสถิติชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์เพิ่มต่อเนื่อง ย้ำสะดวก-ห่างไกลโควิด

0
19

ขนส่งฯเผยสถิติชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์เขตกทม.เดือน ม.ค.65 พบยอดใช้บริการเพิ่มต่อเนื่อง แนะชำระออนไลน์สะดวกสบาย รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ช่องทางใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกสบายที่สุดในขณะนี้ คือ ช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาช่องทางรับชำระภาษีประจำปีออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนเจ้าของรถให้สามารถเข้าถึงช่องทางรับชำระภาษีรถประจำปีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้จากจำนวนช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th, แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, โมบายล์แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน พร้อมทั้งได้พัฒนาให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน, รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน, รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี รวมถึงรถที่ค้างชำระค่าภาษีประจำปีเกิน 1 ปี สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้สถิติการให้บริการชำระภาษีรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ประจำเดือนมกราคม 2565 มียอดใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th จำนวน 35,523 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax  จำนวน 7,788 คัน ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 2,631 คัน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 14,391 คัน และผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 1,006 คัน ในส่วนของสถิติการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้น ที่ 1-5 มีผู้ใช้บริการจำนวน 394,654 คัน บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 73,048 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1,274 คัน และธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ จำนวน 23 คัน รวมมียอดผู้ใช้บริการชำระภาษีประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 530,338 คัน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกสนับสนุนให้ประชาชนเจ้าของรถใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแนะนำให้ชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้า 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุภาษี ซึ่งจะตรงกับวันที่และเดือนในการจดทะเบียนรถครั้งแรก โดยสามารถตรวจสอบวันครบอายุภาษีรถประจำปีได้จากคู่มือรถ เครื่องหมายการเสียภาษี หรือเข้าเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th เมนู สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี สำหรับรถที่ค้างชำระค่าภาษีประจำปีเกิน 3 ปี นอกจากจะถูกปรับร้อยละหนึ่งต่อเดือน ยังส่งผลให้ทะเบียนรถถูกระงับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนรถได้ ทั้งการโอนเปลี่ยนชื่อ แจ้งเปลี่ยนสี แก้ไขรายการคู่มือรถ เป็นต้น จึงขอให้เจ้าของรถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าบริการชำระภาษีช่องทางออนไลน์จะได้รับความนิยมจากประชาชนเจ้าของรถอย่างต่อเนื่อง ด้วยขั้นตอนที่สะดวกสบาย และไม่ต้องเดินทางมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ ทั้งยังลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 อีกด้วย