ทช.เสริมผิวจราจรสาย ชม.4022 อำนวยความสะดวก-ปลอดภัยการเดินทางและขนส่งให้ปชช.

0
17

กรมทางหลวงชนบท(ทช.) พัฒนาเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง เสริมผิวจราจรถนนสาย ชม.4022 จ.เชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งให้ประชาชน ตามนโยบายรมว.คมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.4022 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103 – บ้านกองวะ อำเภอดอยเต่า, ลี้ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งเส้นทางเดิมบางช่วงมีความคับแคบและสัญจรไปมาลำบาก ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของประชาชน จึงได้ดำเนินการขยายไหล่ทางและเสริมผิวจราจรในช่วง กม.ที่ 11+925 – 14+600 และช่วง กม.ที่ 15+306 – 16+962 รวมระยะทาง 4.331 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งระหว่างพื้นที่ใกล้เคียง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาเส้นทางในโครงข่ายสนับสนุนการคมนาคมขนส่งในทุกพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการเดินทางและคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 45 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้ประชาชนสัญจรได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายน 2565