ทช.พร้อมรับมือประชาชนเดินทางช่วงหยุดยาววันวิสาขบูชา 65

0
41

กรมทางหลวงชนบท(ทช.) เตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้ประชาชนภายใต้ 5 มาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันวิสาขบูชา 2565 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะมีปริมาณการจราจรเดินทางออกสู่ต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จึงได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงวันหยุดดังกล่าว ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการเดินทางให้กับประชาชน เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในส่วนของ ทช.ได้มีแนวทางให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ดังนี้

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร

2. บันทึกข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ ARMS ทุกวัน ก่อนเวลา 11.00 น. ของวันถัดไป

3.เฝ้าระวังอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้เส้นทางและเข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยดำเนินการตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในแต่ละพื้นที่

4. รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การรณรงค์ “ไม่ขับรถเร็ว – คาดเข็มขัดนิรภัย – สวมหมวกนิรภัย – ดื่มไม่ขับ – รักษาวินัยจราจร”

5. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน ให้ตรวจสอบพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบแล้วดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ ทช.ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างอุ่นใจ สะดวกและปลอดภัย หากต้องการสอบถามเส้นทางของกรมทางหลวงชนบท ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 หรือ เว็บไซต์ ww.drr.go.th