ทช.บำรุงถนนสาย อจ.4003 แยก ทล.2210.บ.ตำแย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจฯเสร็จสมบูรณ์

0
15

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)บำรุงถนนสาย อจ.4003 แยก ทล.2210 – บ้านตำแย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เสร็จสมบูรณ์ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายรมว.คมนาคม  

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ดำเนินโครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย อจ.4003 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2210 – บ้านตำแย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางเป็นถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 – 1.50 เมตร รวมระยะทาง 4.810 กิโลเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท สนับสนุนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว อาทิ ป่าดงใหญ่ ฯลฯ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดเลี่ยงในการเดินทางเชื่อมไปยังจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีได้อีกทางหนึ่งด้วย