NSI นำสินประกันภัย จัดอบรมช่วยชีวิต-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

0
12

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน จัดอบรมความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับพนักงานสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือบุคคลรอบข้างในสังคมยามเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ อาทิ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED) จัดที่อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่