สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น!เส้นเพชรเกษม สาย ชุมพร-ระนอง ระยะทาง17กม.หลังขยายเป็น4เลน

0
18

ก่อสร้างเสร็จและเปิดให้สัญจรได้แล้วสำหรับเส้นทางสายประธานมุ่งสู่ภาคใต้ทางหลวงที่ยาวที่สุดของไทยอย่างทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)สาย ชุมพร – ระนอง ตอน บ้านทรายแดง – บ้านบางนอน จ.ระนอง โดยกรมทางหลวงซึ่งขยายจาก2เลนเป็น4เลน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่าขนถ่ายสินค้าจากชายฝั่งทะเลตะวันออกไปยังชายฝั่งทะเลตะวันตก

สำหรับโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลทรายแดง และตำบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร(ไป – กลับข้างละ 2 ช่องจราจร)ตลอดเส้นทาง ระหว่าง กม. ที่ 585+250 – 603+000 ผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร และด้านในกว้าง 0.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง รวมงานก่อสร้างจุดกลับรถ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 847,380,000 บาท

หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นโครงข่ายทางหลวงมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐานดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่าขนถ่ายสินค้าจากชายฝั่งทะเลตะวันออกไปยังชายฝั่งทะเลตะวันตก รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดจากอุบัติเหตุ ช่วยลดอัตราการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมในพื้นที่

ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สายชุมพร – ระนอง ตอน บ้านทรายแดง – บ้านบางนอน เป็นส่วนหนึ่งถนนเพชรเกษม ซึ่งทางหลวงหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร – จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) เป็นทางหลวงสายประธานประเทศมุ่งสู่ภาคใต้ของไทยมีระยะทาง 1,277 กม.นับเป็นทางหลวงสายยาวที่สุดในไทย โดยมีเส้นทางเริ่มต้นที่สะพานเนาวจำเนียร (ข้ามคลองบางกอกใหญ่) ตั้งอยู่บนเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเขตบางกอกใหญ่กับเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา บริเวณเขตแดนไทย-มาเลเซีย โดยในปี 2558 มีปริมาณจราจรประมาณ 5,430 คัน/วัน

กรมทางหลวงฝากเตือนสติการใช้รถใช้ถนนได้ปฏิบัติตาม“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่สายด่วน ทล.โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง