นักท่องเที่ยวไหลเข้า“สุวรรณภูมิ “ปริ้น เดือนเดียว 2.5 ล้านคน

0
20

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานถึงปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย. 65 เปรียบเทียบกับปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ เดือนม.ค. – ต.ค. 65 โดยข้อมูลในภาพรวมพบว่า เดือน พ.ย. 65 มีปริมาณผู้โดยสารทั้งเข้า – ออก ประเทศในทุกมิติการขนส่งรวม 3,636,210 คน เพิ่มขึ้นจากเดือน ต.ค. 65 15.29% โดยเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือน ม.ค. – ต.ค. 65 ถึง 151.35% ซึ่งเป็น ผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 1,895,096 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนม.ค. – ต.ค. 65 ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 729,050 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้น 159.94 %โดยเมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทาง (ขาเข้า) ตามรูปแบบการเดินทางในเดือน พ.ย. 65 พบว่า การเดินทางทางอากาศ มีสัดส่วนการเดินทางสูงสุด คิดเป็น 96.84 %รองลงมา คือ ทางน้ำ 1.93% ทางถนน 0.81% และทางราง 0.42 %

ทั้งนี้ได้มีการสรุปปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะพบว่า ทางถนน มีปริมาณผู้โดยสารเดือนพ.ย. 65 รวม 42,683 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือน มิ.ย. – ต.ค. 65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 38,835 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้น 9.91% ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ต.ค. 65) ซึ่งมีผู้โดยสาร 41,676 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็น 2.42% เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือน พ.ย. พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 15,283 คน หรือ 36% และ มีผู้โดยสารขาออก 27,400 คน หรือ 64%

ส่วนการเดินทางราง มีปริมาณผู้โดยสารเดือนพ.ย.65 รวม 16,091 คน ส่วนการเดินทางทางน้ำ พบว่ามีปริมาณผู้โดยสารเดือน พ.ย. 65 รวม 71,118 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือน ม.ค.- ต.ค. 65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 11,761 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้น 504.69% ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือนพ.ย.พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 36,651 คน 52 % และ มีผู้โดยสารขาออก 34,467 คน หรือ 48% และเมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าระหว่างท่าเรือชายแดนและเรือยอร์ช พบว่า มีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าเรือชายแดน 36,496 คน 99% และมีปริมาณการเดินทางด้วยเรือยอร์ช 155 คน หรือ1%

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ส่วนการเดินทางอากาศ มีปริมาณผู้โดยสาร เดือนพ.ย. 65 รวม 3,506,318 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนม.ค. – ต.ค. 65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 1,409,088 คน เพิ่มขึ้น 148.84% ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งมีผู้โดยสาร 3,026,290 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 15.86 % โดยในเดือนพ.ย.เป็นการเดินทางขาเข้าประเทศ จำนวน 1,835,280 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนม.ค.- ต.ค. 65 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 712,240 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้น 157.68 %เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางรายสนามบินในเดือนพ.ย. 65 พบว่า มีปริมาณการเดินทางผ่าน สนามบินสุวรรณภูมิ 2,523,404 คน คิดเป็น 72% มีปริมาณการเดินทางผ่านสนามบินดอนเมือง 463,643 คน คิดเป็น 13 %และมีปริมาณการเดินทางผ่าน สนามบินภูมิภาค 519,271 คน คิดเป็น 15 %หรือ สัดส่วนการเดินทางผ่าน สนามบินสุวรรณภูมิ 72% สนามบินดอนเมือง 13 % และสนามบินภูมิภาค 15%