บ้านปูฯ เผยผลประกอบการปี 60 เติบโตต่อเนื่องตามกลยุทธ์ Greener & Smarter

0
167

บ้านปูฯ เผยผลประกอบการปี 2560 แข็งแกร่งตอกย้ำการเติบโตต่อเนื่ องตามกลยุทธ์ Greener & Smarter เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำธุรกิ จพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย- แปซิฟิก

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย รายงานผลประกอบการประจำปี 2560 มีรายได้จากการขายรวม 2,877 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 97,640 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 618 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 20,974 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิรวม 234 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7,941 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าตัวจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 47 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,595 ล้านบาท) สาเหตุเพราะราคาถ่านหินที่ปรั บตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่ งเป็นผลจากปริมาณการผลิตถ่านหิ นที่จำกัดของประเทศส่งออกหลัก  ปริมาณการขายไฟฟ้าที่สม่ำ เสมอของธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจก๊าซธรรมชาติเริ่มสร้ างกระแสเงินสดอย่างมีสาระสำคั ญจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ หลายรายการในปีที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าพัฒนาธุรกิ จตามกลยุทธ์ Banpu Greener & Smarter อย่างเต็มรูปแบบ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจพลั งงานยุคใหม่แบบครบวงจรแห่งภูมิ ภาคเอเชีย-แปซิฟิก
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินงานในปี 2560 ของบ้านปูฯ ชี้ให้เห็นการเติบโตในธุรกิ จของบริษัทฯ อย่างแข็งแกร่งตามเป้าหมาย ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจทั้ งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สำหรับธุรกิจต้นน้ำ ธุรกิจถ่านหินมีรายได้เติบโตอย่ างต่อเนื่องตามราคาขายถ่านหิ นเฉลี่ยของบริษัทฯ ที่สูงขึ้นตลอดทั้งปี ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มปริมาณสำรองจากเหมื องที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมี การขยายการลงทุนในแหล่งก๊ าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาเพิ่ มอีก 5 แห่ง ส่งผลให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้ น จึงรับรู้กำไรมากกว่าปีก่อนกว่ าเท่าตัว
สำหรับธุรกิจกลางน้ำ บริษัทฯ เสริมความแข็งแกร่งด้วยการจัดซื้ อน้ำมันดีเซลที่ใช้ในเหมื องของบริษัทฯ ในอินโดนีเซียเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทำกำไรด้วยต้นทุนที่ต่ำ ลง และจัดตั้งบริษัทเทรดดิ้งร่วมกั บรัฐวิสาหกิจของจีนเพื่อขนส่งถ่ านหินจากแหล่งผลิตในอินโดนีเซี ยและออสเตรเลีย ผ่านท่าเรือขนาดใหญ่ทางตอนใต้ ของจีน เพื่อจัดจำหน่ายในบริเวณใกล้เคี ยง
ในขณะที่ธุรกิจปลายน้ำ เติบโตอย่างมั่นคงด้วยการเดิ นเครื่องอย่างมีประสิทธิ ภาพของโรงฟ้าฟ้าหงสาและบีแอลซี พี และการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงความคืบหน้าในการต่ อยอดความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุ รกิจด้านพลังงานครบวงจรภายใต้ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ (BPIN) ผู้ให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบครบวงจร โดยในระยะเวลา 2 ไตรมาส สามารถมีกำลังผลิตได้เกือบ 100 เมกะวัตต์ จากเป้าหมาย 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563″
ภาพรวมปี 2560 บ้านปูฯ รับรู้กำไรสุทธิรวม 234 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7,941 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 187 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6,346 ล้านบาท) หรือร้อยละ 398 จากปี 2559 มีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย  (EBITDA) คิดเป็น 968 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ  32,852 ล้านบาท) เติบโตจากปีก่อนหน้า 428 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 14,525 ล้านบาท) หรือร้อยละ 79
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 จำแนกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
 
ธุรกิจถ่านหิน รับรู้รายได้จากการขาย 2,624 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 89,053 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากปีก่อนหน้า และมี EBITDA 789 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 26,777 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่าเท่ าตัว หรือร้อยละ 109  และราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของปี อยู่ที่ 71.10 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปีก่อน ตามแนวโน้มของราคาเฉลี่ยของถ่ านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้ นจากปริมาณการผลิตที่จำกั ดของประเทศส่งออกหลัก เช่น ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ ออำนวย ส่งผลให้ผลการดำเนินงานปีที่ผ่ านมาของบริษัทฯ ดีขึ้นจากปีก่อน
ธุรกิจไฟฟ้า มีรายได้จากการขายรวมจากธุรกิ จไฟฟ้า ไอน้ำ และอื่น ๆ 216 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7,331 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,188 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 19 จากการที่โรงไฟฟ้าหงสาเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้ วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 88 เมกะวัตต์ และมี EBITDA คิดเป็น 153 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5,193 ล้านบาท) ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่ 155 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5,260 ล้านบาท) จากต้นทุนราคาถ่านหินที่สูงขึ้น
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ รับรู้รายได้รวมในปี 2560 คิดเป็น 37 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,256 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 22 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 747 ล้านบาท) หรือร้อยละ 147 และมี EBITDA อยู่ที่ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 848 ล้านบาท) นอกจากนี้ในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา  บริษัทฯ ลงทุนแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติ มเป็นแหล่งที่ 6 ในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนื อของแหล่งก๊าซธรรมชาติ Marcellus shale ด้วยจำนวนเงิน 105 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,563 ล้านบาท) ส่งผลให้ปัจจุบัน บ้านปูฯ เป็นหนึ่งใน 20 บริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ รายใหญ่ที่สุดในมลรัฐเพนซิ ลเวเนีย สหรัฐอเมริกา โดยมีกำลังการผลิตรวม 201 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
บ้านปูฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพลั งงานรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น และพร้อมพัฒนาขีดความสามารถด้ านนวัตกรรมพลังงาน ที่จะสร้างคุณค่าที่ยั่งยื นและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่ วนได้เสียในทุกภาคส่วน เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุ รกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชี ย-แปซิฟิก ด้วยกลยุทธ์ Banpu Greener & Smarter โดยบริษัทฯ จะขยายฐานการลงทุนอย่างต่อเนื่ องเพื่อรองรับการเติบโตทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่ อยอดโอกาสทางธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน เสริมศักยภาพและความมั่นคงทางธุ รกิจ ทั้งในส่วนของธุรกิจต้นน้ำ ธุรกิจกลางน้ำ และธุรกิจปลายน้ำที่สอดคล้องกั บวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษั ทฯ ทั้งหมดนี้จะถูกขับเคลื่อนด้ วยวัฒนธรรมองค์กร 3 ประการ ได้แก่ คิดสร้างสรรค์ ทำด้วยใจรัก และมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ (Innovative-Passionate- Committed) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้ านพลังงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ ยนแปลงไปของผู้คนในยุคปัจจุบัน” นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย