คมนาคมไฟเขียวแผนรายจ่ายปี 67ดัน 108 โครงการงบฯ 2.4 แสนล้าน

0
98

“อนุทิน”นั่งหัวโต๊ะ เผยคมนาคมบูรณาการ 26 หน่วยงานรัฐ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ 108 โครงการ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายปี 67 มูลค่ากว่า 2.4 แสนล้านบาท

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะที่ 3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของ 7 กระทรวง 26 หน่วยงาน ว่า ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างคำของบประมาณบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 108 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 244,505.6705 ล้านบาท แบ่งเป็น เป้าหมายที่ 1 จำนวน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, กรมทางหลวง (ทล.),กรมทางหลวงชนบท (ทช.) , กรมเจ้าท่า (จท.), กรมท่าอากาศยาน (ทย.),กรมการขนส่งทางบก (ขบ.),กรมการขนส่งทางราง (ขร.), สำนักงานโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.),การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จำนวน 88 โครงการ วงเงินรวม 243,660.1700 ล้านบาท คิดเป็น 99.65 %

ทั้งนี้ มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ,M81 บางใหญ่ -กาญจนบุรี , โครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย – พิษณุโลก ,โครงการพัฒนาทาง และสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ,โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย/ โครงการศูนย์ขนส่งชายแดน จ.นครพนม และโครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน 16 แห่ง ,โครงการทางพิเศษสายกระทู้ – ป่าตอง จ.ภูเก็ต ,โครงการทางหลวงพิเศษฉลองรัช

ส่วนต่อขยายช่วงจตุโชติ – ลำลูกกาและโครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม และสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ เป็นต้น

ส่วนเป้าหมายที่ 2 จำนวน 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย (จท./สศช./สวทช./วว./มว./กรมวิชาการเกษตร/กรมปศุสัตว์/กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)/สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ม.พะเยา ,ม.เชียงใหม่ ,ม.บูรพา, ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 20 โครงการ วงเงิน 845.5005 ล้านบาท คิดเป็น 0.35 %

โดยมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนเพื่อรองรับงาน NSW/ โครงการพัฒนาระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) และเครื่องหมายประจำตัวสำหรับซากสัตว์/ โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ผ่านระบบ NSW/ โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ,โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

การศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศไทย ,โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการทดสอบรองรับการผลิตชิ้นส่วนและระบบขนส่งทางรางร่วมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI),โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต,โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ เพื่อการสอบกลับได้ในการวัดสำหรับการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทางทะเล (LSPs) ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม เป็นต้น

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ได้มีข้อสั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1.การพิจารณาโครงการของทุกหน่วยงานจะต้องมีความพร้อมในทุกมิติ เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ต้องพร้อมดำเนินการทันที

2ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นตัวชี้วัด การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ

3การจัดทำงบประมาณขอให้หน่วยงานพิจารณาความคุ้มค่านอกเหนือจากการคุ้มทุนของการลงทุนโดยให้คำนึงถึงความคุ้มทุนของผู้ประกอบการในการขนส่ง และต้นทุนของการดำรงชีวิตของประชาชน การเดินทางขนส่งมวลชน ตลอดจนการสร้างรายได้กลับคืนมาสู่ประเทศในรูปแบบของ ภาษีของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา การสร้างแรงงาน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้สนับสนุนโครงการ อย่างเช่นโครงการ Landbridge ที่สามารถทำให้เกิดความขยายตัวของการขนส่งสินค้าเชื่อมต่อ ASEAN โดยใช้เงินลงทุนของรัฐลดลง สามารถใช้วิธีการร่วมมือร่วมทุนกับภาคเอกชนได้ เพราะนอกจากเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นการสร้างอุตสาหกรรมหลังท่าเพิ่มเติมภายในประเทศ

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำสรุปข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ นำเสนอรองนายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 ตามขั้นตอนต่อไป