กทท. ขยายเวลารับสมัคร “ผู้อำนวยการ กทท.”คนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เม.ย.นี้

0
140

การท่าเรือแห่งประเทศไทยขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ กทท.”ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561 นี้ 

เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ กทท.” ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยผู้อำนวยการ กทท. มีอำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของ กทท. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ กทท. ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่คณะกรรมการ กทท. กำหนด รวมทั้งสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง บังคับบัญชาพนักงาน และต้องรับผิดชอบต่อนโยบายคณะกรรมการ กทท. ในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของ กทท.

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป อาทิ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ กทท. เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าวโดยการมอบหมายของ กทท. เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อาทิ มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารงานด้านระบบโลจิสติกส์ การท่าเรือ การขนส่ง การเดินเรือพาณิชย์ การเศรษฐกิจ หรือการเงิน มีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ มีภาวะผู้นำที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์สามารถติดต่อประสานงานกับองค์การอื่นได้ดีทั้งในและต่างประเทศ กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยนำงบการเงิน โครงสร้างองค์กร และรายงานประจำปีขณะดำรงตำแหน่งมาแสดง กรณีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น กรณีเป็นหรือเคยเป็นพนักงาน กทท. ต้องดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า หรือผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ หรือผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงาน กทท. ชั้น 12 เลขที่ 4444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธเนศ กาญจนสวัสดิ์ นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการ กทท. โทร. 0 2269 5410, 0 2269 5920 และ 06 2895 392