ครม.อนุมัติขสมก.กู้เงินใช้หนี้-เสริมสภาพคล่อง 1.13 หมื่นล้าน

0
34

ครม. ได้อนุมัติให้ ขสมก.กู้เงินเสริมสภาพคล่องปีงบประมาณ 2563 จำนวน 11,319,580 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ หวังให้ ขสมก. มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการให้บริการขนส่งสาธารณะ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม.) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 11,319,580 ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ กำหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน เพื่อให้ ขสมก. มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการให้บริการขนส่งสาธารณะ

“ขสมก. ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากผลประกอบการที่ขาดทุน และไม่ได้รับเงินชดเชยผลการขาดทุนตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่ ขสมก. เก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนที่เป็นจริง และไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตามสภาวการณ์ปัจจุบันได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ขสมก. มีหนี้ค้างชำระ ได้แก่ หนี้ธนบัตรเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย หนี้เงินกู้ระยะยาวพร้อมดอกเบี้ย หนี้เงินกู้ระยะยาวพร้อมดอกเบี้ย ค่าเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม ค่าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หนี้กองทุนบำเหน็จพนักงานและหนี้สินอื่น ๆ รวม 115,075 ล้านบาท”

นอกจากนี้ นายอาคม กล่าวอีกว่าการกู้เงินของ ขสมก. ในครั้งนี้จะนำมาชำระค่าเชื้อเพลิง 3,143 ล้านบาท ชำระค่าเหมาซ่อม 1,589 ล้านบาท และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 6,591 ล้านบาท โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะนำไปบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2563 และจะทำให้สามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยค้างชำระได้ประมาณร้อยละ 5.317 – 5.572 หรือประมาณเดือนละ 21.286 ล้านบาท หรือปีละ 255.433 ล้านบาท