ขบ.มอบใบรับรอง Q-Bus 19 ผู้ประกอบการขนส่ง หวังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

0
116

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารประจำทาง-รถเช่าเหมา มอบใบรับรองมาตรฐานรถโดยสารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่งตามโครงการรับรองมาตรฐาน Q-Bus  เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวม 19 ราย 

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “ระบบรับรองมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะ” ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยที่สูงกว่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อให้สามารถคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะที่มีการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

โดยมาตรฐานการรับรองดังกล่าวครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะทั้งประเภทประจำทางและไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ซึ่งทางสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะที่ปรึกษา ได้ศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานรถโดยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา (รัฐฟลอริดา) และออสเตรเลีย เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านองค์กรและการบริการจัดการ (มีโครงสร้างการบริหารชัดเจน มีนโยบายการควบคุมการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ เป็นต้น), ด้านการปฏิบัติงาน (มีแผนและผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ), ด้านยานพาหนะ (ตรวจความพร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด มีแผนการซ่อมบำรุงและปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของตัวรถ เป็นต้น), ด้านพนักงานประจำรถ และด้านความปลอดภัย

ระยะแรกมีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้ารับการตรวจประเมินจำนวน 39 ราย ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานรวมทั้งสิ้น 19 ราย โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) นอกจากจะได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะแล้วยังจะได้รับเครื่องหมาย “Q-Bus” ซึ่งหมายถึง “Qualified Public Bus” หรือ “รถโดยสารสาธารณะที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน” นำไปติดแสดงที่ตัวรถที่ใช้ในประกอบการขนส่งด้วย เพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีความมั่นใจว่าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น หลังจากได้รับการรับรองแล้วกรมการขนส่งทางบกก็จะมีการตรวจสอบติดตามอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการขนส่งยังคงรักษามาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ และคงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยตลอดไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่กำหนดใหม่ในอนาคต ได้รับการอำนวยความสะดวกในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการ การตรวจสภาพรถ รวมถึงได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบกและภาครัฐที่เป็นภาคีเครือข่าย เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา และจะได้รับการแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการจัดจ้างรถโดยสารเพื่อใช้บริการ

โดยกรมการขนส่งทางบกจะจัดทำรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://www.qbusthailand.com/ และยังสามารถใช้หลักฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในการสนับสนุนการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการขนส่งกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการซ่อมบำรุงและจัดหารถใหม่ การได้รับส่วนลดพิเศษในการจ่ายเบี้ยประกันภัย เป็นต้น 

ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประเภทประจำทางและไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะในการให้บริการและความปลอดภัยให้สูงยิ่งขึ้น สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.qbusthailand.com/ หรือสอบถามข้อมูล สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์ 02-271-8888