คค.เตรียมอำนวยความสะดวกปชช.เดินทางร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

0
251

นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าตามที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เตรียมความพร้อมในการให้บริการขนส่งสาธารณะทุกระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมในพระราชพิธีฯ กระทรวงฯ ได้จัดเตรียมแผนและการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน เพื่ออำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเดือนตุลาคม 2560 โดยการบูรณาการข้อมูลการเดินทางและอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ทั้งการเดินทางทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง เพื่อจัดทำแผนอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีแผนการดำเนินงานระหว่างวันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560 สรุป ดังนี้
1. ความพร้อมด้านพาหนะในบริการระบบขนส่งสาธารณะ หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดเตรียมพื้นที่สถานีขนส่ง รวมทั้งการเพิ่มจำนวนรถโดยสาร เพิ่มจำนวนตู้โดยสารรถไฟและเที่ยววิ่ง เพิ่มเที่ยวบิน เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางในช่วงงานพระราชพิธีฯ ตามหมายกำหนดการ ระหว่างวันที่ 23 – 29 ตุลาคม 2560 (รวม 7 วัน)
2. ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และโครงข่ายถนน และประเมินความพร้อมของสถานีขนส่งผู้โดยสารต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์ อาคาร และสถานที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการให้บริการ
3. การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทุกระบบการเดินทาง ทั่วประเทศ โดยจัดจุดบริการประชาชนและจุดพักรถ กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวก และมาตรการรักษาความปลอดภัย จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ บริการภายในสถานี ระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก พื้นที่พักคอย ห้องอาหาร ห้องน้ำ ห้องสุขา การจัดจุดประชาสัมพันธ์ข้อมูล จุดพักรถบนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางพิเศษ
4. จุดเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน จัดทำข้อมูลจุดรับ – ส่งที่ประชาชนสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังการขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นมายังกรุงเทพฯ รวมทั้งจุดจอดรถยนต์ส่วนตัวได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงพิจารณาการอำนวยความสะดวกประชาชนไปยังสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และมุมเมือง
5. พื้นที่จอดรถสำหรับประชาชน จัดทำข้อมูลพื้นที่จอดรถ อาคารจอดรถ ความสามารถในการรองรับรถส่วนตัว และรถเช่าเหมา (บัส) ข้อมูลพื้นที่จอดรถบริเวณสถานีรถไฟทั่วประเทศ การบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ส่วนภูมิภาค ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เพื่อจัดหาสถานที่จอดรถของเอกชนที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟ เพื่อเป็นจุดจอดรถของประชาชน
6. การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ผ่านทุกช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดและสื่อมวลชน
7. การพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของประชาชน อาทิ การพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม ค่าผ่านทางพิเศษ เป็นต้น
ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคม จัดเจ้าหน้าที่ Call Center สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวก บรรเทา และแก้ไขปัญหาการเดินทางให้กับประชาชนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารกระทรวงฯ ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนได้ทันท่วงที ซึ่งกระทรวงฯ จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการอำนวยความสะดวกและการเดินทางที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ประชาชนทราบอย่างกว้างขวางต่อไป