ระวังอุบัติเหตุ!ใช้รถ-ถนนหน้าฝน

0
90

ขบ.ย้ำเถ้าแก่ขนส่งรถโดยสาร-รถบรรทุก ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบ-ความพร้อมตัวรถ พร้อมกำชับผู้ขับรถเพิ่มความระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน 

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขบ. ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก ดำเนินการมาตรการเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้เส้นทาง ดังนี้

– ก่อนการใช้รถเพื่อขนส่งผู้โดยสารหรือขนส่งสินค้า ต้องตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์และส่วนควบของรถทุกครั้ง เช่น สภาพยางรถ ระบบเบรก เป็นต้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถ กรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ให้ตรวจสอบความแน่นหนาและใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ทุกครั้ง 

– รถที่ติดตั้งระบบ GPS Tracking ผู้ประกอบการต้องติดตามการใช้รถอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำความผิด เช่น ผู้ขับรถใช้ความเร็วและขับรถเกินเวลากว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังผู้ขับรถทันที โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ขบ. และสำนักงานขนส่งจังหวัด ทุกจังหวัด จะดำเนินการกำกับ ดูแล ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง กรณีพบผู้ขับรถกระทำความผิดและผู้ประกอบการเพิกเฉยไม่เร่งแก้ไข จะมีความผิดทั้งผู้ขับรถและผู้ประกอบการ

– ด้านผู้ขับรถ ต้องตรวจความพร้อมร่างกาย ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจโดยต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตรวจสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับตรวจตราไม่ให้ผู้ขับรถที่หย่อนความสามารถปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงห้ามผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือมีใบอนุญาตฯ ที่สิ้นอายุแล้ว หรืออยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด 

– ผู้ประกอบการต้องกำชับผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด เช่น ใช้ความเร็ว ในการขับรถที่เหมาะสม เปิดไฟหน้ารถเมื่อขับรถในพื้นที่ทัศนวิสัยไม่ดี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น และให้ทิ้งระยะห่างจากคันหน้า โดยเฉพาะเมื่อสภาพถนนเปียกลื่นและต้องใช้ระยะทาง การหยุดรถเพิ่มขึ้น ห้ามขับรถโดยประมาทหวาดเสียว หลีกเลี่ยงเปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหัน หรือตัดหน้ากระชั้นชิด เมื่อต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางกรณีที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถขัดข้อง ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเพื่อนำรถพ้นจากทางเดินรถโดยเร็วที่สุด โดยให้แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนให้รถคันอื่นสังเกตเห็นได้ในระยะปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ทั้งนี้ หากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะมีพฤติกรรมการขับขี่ไม่ปลอดภัย หรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการ สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง