มจพ. รับมอบธงจัดสัมมนาคนพิการปี’63 พร้อมรับ 2 รางวัลชมเชยด้านนวัตกรรม

0
203

รศ.ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับธงเจ้าภาพงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 จาก ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการแต่ละปีจะมี 4 กิจกรรมหลัก คือ การนำเสนอผลงานวิชาการ การประกวดนวัตกรรม นิทรรศการแสดงผลงาน และกิจกรรมฝึกอบรม Workshop ระหว่างนักศึกษาร่วมกับนักศึกษาพิการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะในระดับประเทศ

สืบเนื่องจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา และเครือข่าย จำนวน 18 แห่ง โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นเจ้าภาพหลัก จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 เรื่อง “นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค” (Innovation and Universal Design for Inclusive Society) ภายในงาน Thailand Social Expo 2019  ณ ห้อง The Portal Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยนายปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผู้แทนคณาจารย์ สถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ซึ่งประธานในพิธีได้มอบโล่รางวัลแก่ผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลนวัตกรรมด้านคนพิการ และเป็นสักขีพยานในพิธีการรับมอบธงเจ้าภาพงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

นอกจากนี้ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ยังได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดนวัตกรรมด้านคนพิการประเภทนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ถึง 2 รางวัล จากผลงานเรื่อง “เครื่องยกและชั่งน้ำหนักผู้ป่วยติดเตียง” โดย รศ.ดร.สุเมธ  อ่ำชิต นายณรัชต์ นาคก้อน และนายศิริวัฒน์ บัวรุ่ง จากภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กรุงเทพ และผลงานเรื่อง “อุปกรณ์อ่านฉลากอัจฉริยะ” โดย รศ.ดร.ยุพิน สรรพคุณ น.ส.วิกานต์ดา วงศ์แจ้ และน.ส.ธนภรณ์ ฟูคำ จากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี