ขนส่งฯยกมาตรฐาน Q Mark ขยายครอบคลุมทั้งไม่ประจำทาง-ส่วนบุคคล

0
342

ขนส่งฯยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ขยายการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ ครอบคลุมทั้งการให้บริการประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคล ประกาศเชิญชวนผู้สนใจขอรับการรับรองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยพัฒนาศักยภาพการประกอบการขนส่งโดยมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด มาตั้งแต่ปี 2553 โดยเริ่มให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งในประเภทการขนส่งไม่ประจำทางจนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแล้วจำนวน 541 ราย โดยมีจำนวนรถบรรทุกที่ได้การรับรองจำนวน 70,756 คันจากทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกครอบคลุมทั้งการให้บริการขนส่งในประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศ เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ. 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและประเภทการขนส่งส่วนบุคคล สามารถสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้และปรับปรุงข้อกำหนดบางประการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการขนส่งในปัจจุบัน

โดยมีข้อกำหนดครอบคลุมกระบวนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านปฏิบัติการขนส่ง ด้านพนักงาน ด้านยานพาหนะ ด้านลูกค้า และภายนอก รวม 39 ข้อ แบ่งเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามจำนวน 27 ข้อ และข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการดำเนินการจำนวน 12 ข้อ หากผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ แล้ว จะได้รับหนังสือรับรองฯ และได้รับสิทธิในการจัดทำตราสัญลักษณ์ Q เพื่อใช้สำหรับติดรถบรรทุกและ/หรือใช้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้ การรับรองมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกก่อนหน้าประกาศฉบับใหม่มีผลใช้บังคับนั้น สามารถยกระดับการรับรองให้เป็นไปตามประกาศใหม่ได้หรือเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองเมื่อหนังสือรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกจะได้รับการพิจารณาคะแนนพิเศษในการยื่นคำขอประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ ประเทศเพื่อนบ้านและการสำรวจเส้นทาง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าใช้พื้นที่สถานีขนส่งสินค้าของกรมฯ ทั้งสถานีขนส่งที่ให้บริการในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในส่วนภูมิภาค และจะได้รับการสนับสนุนประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ของกรมฯ รวมถึงรับสิทธิซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในอัตราเบี้ยพิเศษจากบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานอื่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมฯ ผู้ประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ที่สนใจและมีความพร้อมสามารถยื่นคำขอพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.thaitruckcenter.com/tdsc หรือส่งหลักฐานทางอีเมล์ develop_dlt@hotmail.com อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด