ครบรอบ 54 ปี ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรม

0
142

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดงานครบรอบ 54 ปี การก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับบริจาคดวงตาของประเทศไทย เพื่อนำดวงตาที่ได้รับจากการบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการ ซึ่งต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2512  ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้รับดวงตาบริจาคจากผู้ถึง
แก่กรรมเป็นคู่แรก นำไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระตาพิการ 2 ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของผู้บริจาคดวงตา คณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย จึงมีมติให้วันที่ 17 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันศูนย์ดวงตา

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 54 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้ดำเนินภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ยังคงผนึกกำลังกับหน่วยงานเครือข่ายดำเนินโครงการ “ดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” เพื่อให้สามารถจัดหาดวงตาบริจาคส่งมอบให้จักษุแพทย์นำไปใช้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยได้มากขึ้น (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 – สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 มีผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา จำนวน 2,824 ราย) รวมทั้ง พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและบุคลากรหน่วยงานเครือข่ายให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนงานจัดหาและบริการดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมในการจัดเตรียมกระจกตา (แยกชั้นกระจกตา) ได้ตามมาตรฐานสากล

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรม ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้เชิญทายาทของผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรม และศูนย์ดวงตาได้นำดวงตามาใช้ประโยชน์แล้ว รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมในพิธีด้วย ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อคิดเห็นในการบริจาคดวงตา ตลอดจนการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคดวงตา ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีระหว่างศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยกับประชาชน  สอบถามรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02 256 4039 – 40 (ในเวลาราชการ)