ครม.ไฟเขียวรฟท.ตั้งบริษัทลูกบริหารสินทรัพย์ กู้ 200 ล้านทุนจดทะเบียน

0
20

ครม.อนุมัติงบลงทุนรัฐวิสาหกิจปี 64 วงเงิน 1.5 ล้านล้าน ไฟเขียวการรถไฟฯจัดตั้งบริษัทลูกบริหารสินทรัพย์ กู้เงิน 200 ล้านทุนจดทะเบียน คาดผลตอบแทนที่รฟท.จะได้รับในระยะเวลา 30 ปีอยู่ที่ 631,628 ล้านเพื่อล้างหนี้ในปัจจุบันที่มีภาระหนี้สินรวม 177,611 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ(ครม.)เห็นชอบการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)จัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของ รฟท. โดยใช้ชื่อว่า บริษัท รถไฟพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 200 ล้านและเห็นชอบให้ รฟท. กู้ยืมเงินจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อนำมาลงทุนเป็นทุนจดทะเบียนด้วย โดยที่ รฟท.รับภาระต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันการกู้เงิน รวมถึงพิจารณาวิธีการรกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดตามความเหมาะสมต่อไป

กระทรวงคมนาคม รายงานถึงความจำเป็นในการจัดตั้งบริษัทลูกในครั้งนี้ว่า รฟท.มีที่ดินที่ไม่ได้ใช้เพื่อการเดินรถจำนวน 38,469 ไร่ มูลค่าประมาณ 300,000 ล้านบาท แต่มีรายได้ผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ประมาณปีละ 2,400 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของมูลค่าสินทรัพย์ เนื่องจากการบริหารสินทรัพย์ไม่ใช่กิจกรรมหลักที่ รฟท.มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้ไม่สามารถนำสินทรัพย์ที่มีอยู่มาบริหารจัดการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่เพื่อบริหารสินทรัพย์เป็นกิจกรรมหลัก

สำหรับรายได้บริษัท รถไฟพัฒนาสินทรัพย์ จำกัดจะมาจาก 3 ส่วน คือรายได้จากค่ารับจ้างบริหารสัญญาเช่าเดิมจำนวน 15,270 สัญญา โดยสินทรัพย์ทั้งหมดยังคงเป็นของ รฟท. รายได้จากการให้เช่าช่วง ร่วมทุน หรือพัฒนาที่ดินเดิมที่หมดอายุสัญญา และรายได้จากโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนและการพัฒนาพื้นที่ดินเปล่าแปลงอื่นๆ และในอนาคต ส่วนผลประโยชน์ที่ รฟท.จะได้รับนั้น จะมีรายได้จากบริษัท รถไฟพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มาลดภารระหนี้สิน โดยประมาณการผลตอบแทนที่ รฟท.จะได้รับในระยะเวลา 30 ปี จะอยู่ที่ 631,628 ล้านบาท เพียงพอที่จะนำมาแก้ไขปัญหาหนี้สินในปัจจุบัน ซึ่งมีภาระหนี้สินรวม 177,611 ล้านบาท