ทช.ลาดยางถนนนครศรีฯกว่า 6 กม.เสร็จสมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพคมนาคม

0
26

ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายบ้านเนิน – บ้านย่านม่วง ตำบลบ้านเนิน, เสือหึง อำเภอเชียรใหญ่, หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จสมบูรณ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบ เชื่อมโยงระหว่าง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมาถนนสายดังกล่าวเป็นถนนดินลูกรังทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเนิน – บ้านย่านม่วง ตำบลบ้านเนิน, เสือหึง อำเภอเชียรใหญ่, หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 6.725 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและราวกันอันตราย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 58.967 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ข้าว ปาล์ม ฯลฯ ระหว่างตำบล อำเภอ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย และช่วยร่นระยะทาง ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดระหว่างตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ ไปยังตำบลเสือหึง อำเภอหัวไทร ได้อีกทางหนึ่งด้วย