ทช.เปิดใช้สะพานบ้านกาศสามัคคี เชื่อมเส้นทางข้ามแม่น้ำยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

0
53

ทช.เปิดใช้สะพานบ้านกาศสามัคคี เชื่อมเส้นทางข้ามแม่น้ำยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่นระยะทางกว่า 10 กม.เพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและปลอดภัย บรรเทาความเดือดร้อนการเดินทางให้กับประชาชน พร้อมรองรับการขยายตัวของเมืองสู่ชุมชนในอนาคต

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ชุมชนส่วนใหญ่ในตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำยวมและมีพื้นที่ทำเกษตรกรรมกว่า 8,000 ไร่ มีการใช้เส้นทางสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเป็นประจำ แต่เดิมการเดินทางระหว่างข้ามแม่น้ำไปยังชุมชนอื่นต้องใช้ระยะเวลานานและมีระยะทางไกล จากการที่สะพานแต่ละแห่งตั้งอยู่ห่างกันประกอบกับในพื้นที่ดังกล่าวมีสะพานเพียงไม่กี่แห่ง ประชาชนในชุมชนบ้านแม่ต้อบและบ้านห้วยหลวง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาดำเนินการก่อสร้างสะพานเชื่อมเส้นทางระหว่างสองฝั่งแม่น้ำและเชื่อมต่อไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เพื่อเชื่อมโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่ให้มีความต่อเนื่อง ร่นระยะการเดินทาง บรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรและการขนส่งให้กับประชาชน

โดย ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยวม หรือ สะพานบ้านกาศสามัคคี ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นบริเวณหมู่ 5 บ้านแม่ต้อบ และสิ้นสุดโครงการที่บริเวณหมู่ 6 บ้านห้วยหลวง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 150 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเชื่อมสะพานทั้งสองฝั่ง รวมระยะทาง 1,893.543 เมตร ใช้งบประมาณ จำนวน 51.296 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้สัญจรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว